Zvieratá

Predmet: Jazykové hodiny
Zhrnutie: Študenti/tky v skupinách diskutujú o témach lov, zabíjanie zvierat kvôli kožušinám a ľudskosť. Metóda brainstormingu vyústi do debaty na tézu „Zabíjať zvieratá kvôli kožušinám je neľudské.“
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky sa naučia potrebnú slovnú zásobu a precvičia si použitie budúceho času.
  • Študenti/tky si precvičia predstavenie problému, hľadanie riešenia a analýzu následkov.
Príprava:

Ak je to potrebné, učiteľ/ka pripraví učebnice alebo pracovné listy.

Učiteľ/ka môže požiadať študentov a študentky, aby si z vybraných materiálov pred hodinou pripravili súhlasné a nesúhlasné argumenty.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka uvedie tému a ciele hodiny. Učiteľ/ka vysvetlí základné sporné body v tejto diskusii: Čo je ľudské? Prečo je v poriadku loviť? Majú zvieratá svoje práva? atď.

Krok 2: Učiteľ/ka zaháji diskusiu formou brainstormingu. Všetky súhlasné aj nesúhlasné nápady sa zapíšu na tabuľu. Výsledkom brainstormingu by malo byť 4 – 5 tvrdení na oboch stranách.

Krok 3: Trieda sa rozdelí do dvojíc a učiteľ/ka každej skupine pridelí súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko na prípravu. Študenti a študentky pripravia aspoň 3 argumenty pre svoje stanovisko.

Krok 4: Učiteľ/ka vyzve prvú súhlasnú dvojicu, aby triede predstavila jeden svoj argument. Potom vyzve nesúhlasnú dvojicu, aby zareagovala a predstavila svoj argument. Nasleduje odpoveď ďalšej súhlasnej dvojice a prezentácia ich argumentu a tak ďalej. Striedajú sa súhlasné a nesúhlasné dvojice, až kým nie sú predstavené všetky argumenty.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka analyzuje debatu a dá spätnú väzbu ohľadom logickej výstavby argumentov a vyvracania argumentov. Trieda môže opäť zhodnotiť základné sporné body v diskusii.

 Študenti/tky vyberú najlepšie argumenty a hlasujú o tom, ktorá dvojica predviedla najlepší výkon.