Život v meste (doprava)

Predmet: Jazykové hodiny
Zhrnutie: Študenti/tky sa pripravia na zasadanie mestského zastupiteľstva. Budú diskutovať o návrhu spoplatnenia vstupu do mesta autom (zavedenie mýta). Študenti/tky budú na simulovanom zasadaní mestského zastupiteľstva v skupinách reprezentovať rôzne záujmové skupiny a budú analyzovať rôzne názory.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky si rozšíria slovnú zásobu a precvičia počúvanie a rozprávanie. Precvičia si jazyk, v ktorom diskutujú.
  • Študenti/tky precvičujú schopnosť pozrieť sa na danú vec aj z druhej strany.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví pracovné listy s popisom simulácie mestského zastupiteľstva. Rozdelí triedu na rôzne záujmové skupiny.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka uvedie tému a ciele hodiny. Vysvetlí pravidlá simulácie a uvedie ju.

Bývate v hlavnom meste vašej krajiny. Za posledné roky výrazne vzrástol počet obyvateľov mesta a dopravná situácia v centre sa stále zhoršuje. Primátor mesta by chcel zaviesť mýto pri vstupe do mesta autom cez pracovné dni. V meste dobre funguje autobusová doprava, aj keď autobusy často meškajú kvôli zlej dopravnej situácii. Tiež tu premávajú vlaky, ale sú často preplnené, hlavne počas dopravnej špičky. Dnes je verejné zasadanie, na ktorom sa bude diskutovať o primátorovom návrhu.

Krok 2: Trieda sa rozdelí na 2 tímy (A B) a pripraví argumenty za a proti návrhu. Študenti a študentky v oboch tímoch sa rozdelia do menších skupín podľa toho, akú sociálnu skupinu zastupujú (primátor/ka, enviromentalisti, miestni podnikatelia a podnikateľky, miestni obyvatelia, turisti atď.). Môže sa stať, že v oboch tímoch budú rovnaké sociálne skupiny, ale budú obhajovať iný názor (napr. miestni obyvatelia)

Skupina A – súhlasný tím

Skupina B – nesúhlasný tím

Študenti/tky môžu využiť všetky dostupné zdroje (počítače, tlačové materiály, smartfóny atď.).

Krok 3: Členovia oboch tímov prezentujú svoje argumenty z perspektívy rôznych ľudí. Podporte študentov a študentky v tom, aby využívali cieľový jazyk.

Krok 4: Študenti a študentky napíšu súhlasnú (skupina A) a nesúhlasnú (skupina B) reč, ktorú budú prezentovať na nasledujúcej hodine. Téma: „V hlavných mestách by sa malo zaviesť mýto pri vstupe do mesta autom.“

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka analyzuje debatu a dáva spätnú väzbu ohľadom logickej výstavby argumentov a protiargumentov. Učiteľ/ka môže dať hlasovať o tom, či by malo byť mýto v hlavných mestách zavedené.