Železná opona

Predmet: História
Zhrnutie: Študenti/tky sa pokúšajú odhaliť následky Železnej opony pomocou svojej osobnej skúsenosti. Pokúsia sa predstaviť si, že sú v koži ľudí, ktorí majú obmedzený pohyb. Pomocou metódy „Názorová váha“ sa pokúsia zadefinovať svoj postoj k tejto téme.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 2 x 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky si vyhľadajú informácie o Železnej opone v dobe Studenej vojny a nájdu aj iné príklady z dnešného sveta.
  • Študenti/tky identifikujú a porozumejú výhodám a nevýhodám voľného pohybu ľudí a tovaru v Európe.
Príprava:

Učiteľ/ka usporiada triedu tak, aby bol v strede voľný priestor a mohla sa využiť metóda „Názorová váha“.

Učiteľ/ka vysvetlí princíp metódy „Názorová váha“.

Popis:

Krok 1: Vyberte dve osoby, ktoré budú hrať ľudí za Železnou oponou. Zvyšok triedy stojí uprostred a symbolizuje zátarasy. Úlohou dvoch vybraných ľudí je dostať sa na druhú stranu zátarasy vytvorenej ostatnými študentmi a študentkami. Tí, ktorí reprezentujúci zátarasy, majú za úlohu nepustiť nikoho cez „Železnú oponu“. Po 1 minúte aktivitu ukončite a spýtajte sa študentov a študentiek, ako sa cítili, keď sa nemohli dostať na druhú stranu.

Krok 2: V závislosti od veľkosti triedy rozdeľte študentov a študentky na 3 až 6 skupín. Každá skupina má inú rolu. Ak budete pracovať s viac ako 3 skupinami, tak sa role budú opakovať.

Úlohou prvej skupiny je vyhľadať informácie na internete o koncepte Železnej opony. Prečo sa postavili fyzické zátarasy? Do akej miery boli efektívne? Skupina analyzuje zistené informácie z perspektívy vtedajšieho režimu.

Druhá skupina sa pokúsi popísať životy rôznych ľudí za Železnou oponou (napríklad hudobníci, umelci, športovci, robotníci, podnikatelia atď.). Ako Železná opona ovplyvnila ich životy?

Tretia skupina vyhľadá a analyzuje príklady obmedzeného pohybu v dnešnom svete. Ak je to potrebné, učiteľ/ka ponúkne príklady obyvateľov z členského štátu EU, ktorý nie je v Schengenskom priestore, Sýrskych utečencov alebo Mexických migrantov na hraniciach USA – Mexiko.

Všetky skupiny pripravia aspoň 6 tvrdení do hry „Názorová váha“ a zapíšu ich pre učiteľa/učiteľku na papier.

Krok 3: Každá skupina dostane 5 – 10 minút na prezentáciu svojich zistení. Ak pracujete s viac ako 3 skupinami, tak medzi nich čas rozdeľte.

Krok 4: Metóda „Názorová váha“: 1 stena triedy je označená nápisom „Úplne súhlasím“, druhá stena „Vôbec nesúhlasím“. Učiteľ/ka bude čítať tvrdenia, ktoré pripravila trieda, a študenti a študentky si budú vyberať, nakoľko s daným tvrdením súhlasia / nesúhlasia. Čím bližšie k stene sa postavia, tým viac s daným tvrdením súhlasia / nesúhlasia. Študenti a študentky sa rozhodujú na základe svojho osobného názoru. Keď sa všetci umiestnia na „váhe“, učiteľ/ka vyzve niekoľkých ľudí (najlepšie s rôznymi názormi), aby vysvetlili svoje postavenie na váhe.

Vyhodnotenie:

Nie je plánované žiadne vyhodnotenie, ale môžete oceniť aktívne zapojenie sa do hodiny.