Zasadanie vlády

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti/tky reprezentujú ministrov a ministerky štátnej vlády. Diskutujú o finančnej kríze, ktorá zasiahla štátny rozpočet, a snažia sa vybojovať si svoj podiel príjmov na záväzky, ktoré súvisia s ich poľom pôsobnosti.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 135 minút (3 x 45 minút).
Ciele:
  • Študenti/tky zistia, ako funguje vláda.
  • Študenti/tky diskutujú o škrtoch v štátnom rozpočte a diskutujú o tom, prečo by mali dostať práve toľko peňazí, koľko žiadajú.
Príprava:

Učiteľ/ka vopred rozdelí úlohy, aby sa mohli študenti a študentky pripraviť a spraviť si prieskum. Trieda sa rozdelí do trojíc alebo štvoríc v závislosti na tom, aká veľká je trieda a tiež aká veľká je vláda danej krajiny. Každá skupina si spomedzi seba vyberie jedného rečníka, ktorý ich bude reprezentovať ako minister alebo ministerka. Ostatní budú poradcovia a poradkyne.

Učiteľka usporiada miestnosť tak, že lavice sú pospájané ako jeden veľký konferenčný stôl. Všetci členovia vlády sa musia zmestiť za stôl.

Učiteľ/ka pripraví menovky pre každého ministra a ministerku (napr. Minister zahraničných vecí).

Popis:

Krok 1: Všetci ministri a ministerky sedia za rokovacím stolom. Poradcovia a poradkyne môžu sedieť za svojimi ministrami a ministerkami, aby im mohli radiť. Ministri a ministerky majú 4 ‑ 5 minútovú prezentáciu ohľadom svojich záväzkov a ohľadom škrtov, ktoré sú schopní urobiť na to, aby dokázali naplniť svoje kľúčové úlohy a záväzky. Môžu tiež navrhnúť spôsoby, ako navýšiť príjmy do štátneho rozpočtu.

Krok 2: Po každej prezentácii môžu ostatní ministri a ministerky položiť maximálne 3 otázky. Túto diskusiu moderuje predseda vlády, ktorého môže zastupovať učiteľ/ka alebo nejaký skúsený študent alebo študentka. Na rokovaní môžu hovoriť iba ministri a ministerky. Poradcovia a poradkyne môžu svoje otázky šepkať svojim ministrom a ministerkám.

Krok 3: Po úvodných príspevkoch sa spočítajú výdavky a je možné, že budú prevyšovať príjmy do rozpočtu. Predseda vlády vedie diskusiu, hlasovanie a pýta si nové návrhy, ako dosiahnuť vyrovnaný rozpočet.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka ohodnotí skupiny na základe ich zapojenia do aktivity a na základe kvality ich prezentácie.

Poznámky:

Prípadová štúdia

Vzhľadom k neočakávaným okolnostiam sa štátny rozpočet znížil približne 10 krát (to znamená z pôvodného slovenského rozpočtu 16 miliárd € na 1,6 miliárd €). Každý minister a ministerka musí naplánovať krízový rozpočet tak, aby dokázal/a naplniť svoje záväzky, ale aby obmedzil/a nadbytočné aktivity.

Neodporúča sa iba vydeliť svoj rozpočet číslom 10, pretože to môže znamenať, že nebudete schopní splniť žiadne svoje povinnosti.

Príklad:

Ministerstvo zdravotníctva (zodpovedné za zdravotnú starostlivosť, poistenie, vzdelávanie pracovníkov,…)

Súčasný rozpočet je 1,5 miliárd €. Ak by ste žiadali iba o 150 miliónov €, tak musíte škrtať na všetkom: žiadna zdravotná starostlivosť, žiadne poistenie. Môžete žiadať aj o väčší podiel rozpočtu ako ste mali doteraz, pretože povinnosti vášho rezortu sú dôležitejšie ako napríklad povinnosti ministerstva obrany.

Učiteľ/ka podporuje študentov a študentky v tom, aby sa snažili robiť veľké škrty v rozpočte.