Vzťahy v rodine. Rozvod.

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti/tky diskutujú na tému rozvod. Premýšľajú o rôznych situáciách v manželstve a využívajú pri tom techniku brainstormingu (okamžitých nápadov). Následne pomocou debatného fóra diskutujú o otázke rozvodu.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky budú analyzovať, či je rozvod najlepším riešením rozpadajúceho sa manželstva.
  • Pomocou debatného fóra si študenti/tky rozvinú argumentačné a analytické zručnosti.
Príprava:

Študenti/tky by mali poznať pravidlá debatného fóra a aj De Bono metódu 6 mysliacich klobúkov

(http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php, http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/sest-mysliacich-klobukov-zs-metodika/1893-clanok.html).

Na predchádzajúcich hodinách by mali študenti/tky čítať rôzne texty a pozerať videá na tému rozvod.

Učiteľ/ka pripraví pre každého študenta a študentku jednu kartičku s nejakou rodinnou situáciou, pracovný list na zamyslenie, papiere a perá na brainstorming v skupinách.

Popis:

Krok 1: Kruh

Študenti a študentky sedia v kruhu. Každý dostane kartičku s nejakou rodinnou situáciou. Potichu si prečítajú popis na kartičke a každý povie žltý alebo čierny – podľa situácie, ktorú dostali. Učiteľ/ka porozpráva o rôznorodosti ľudí, životov a rodín a o tom, že napriek tomu, akú máme rodinnú situáciu, stále musíme chodiť do školy, do práce, musíme pokračovať v učení, pracovaní, užívaní života.

Krok 2: Brainstorming

Trieda sa rozdelí do dvoch skupín a pomocou metódy brainstormingu v skupinách vymýšľajú nápady, čo ľudia robia, keď sa im rozpadáva manželstvo. Skupiny si vyberú jedného rečníka, ktorý prezentuje ich nápady.

Skupiny následne premýšľajú o tom, aký má rodinná situácia vplyv na ostatných. Skupiny vyberú iného rečníka, ktorý prezentuje ich nápady.

Krok 3: Debatné fórum

Téza: „Rozvod je najlepšie riešenie na rozpadajúce sa manželstvo.“

Vytvoria sa 2 tímy (súhlasný a nesúhlasný) a určí sa poradie rečníkov.

Reč súhlasného tímu. 5 min. Rečník prezentuje argumenty, prečo je téza pravdivá.

Krížový výsluch. 2 – 3 min. Trieda sa môže prvého rečníka pýtať otázky.

Reč nesúhlasného tímu. 5 min. Rečník prezentuje argumenty, prečo je téza nepravdivá.

Krížový výsluch. 2 – 3 min. Trieda sa môže druhého rečníka pýtať otázky.

Všeobecná diskusia. 2 – 3 min.

Reč súhlasného tímu. 2 min.

Reč nesúhlasného tímu. 2 min.

Hlasovanie za alebo proti rozvodu v rozpadávajúcom sa manželstve. V závislosti na debate trieda hlasuje o tom, či s tézou súhlasí alebo nie.

Krok 4: Zamyslenie

Učiteľ/ka študentom a študentkám rozdá pracovné listy na zamyslenie s otázkami:

Čo sa nám podarilo?

Čo sa nám nepodarilo?

Nápady na ďalší raz

Na konci hodiny študenti a študentky odovzdajú učiteľovi/učiteľke vyplnené pracovné listy.

Vyhodnotenie:

Rečníci sú ohodnotení známkami

Aktívni študenti a študentky dostanú body.