Vzorec na výpočet plochy trojuholníka

Predmet: Prírodné vedy
Zhrnutie: Študenti/tky sa naučia 2 rôzne spôsoby ako vypočítať plochu trojuholníka tým, že budú diskutovať o kladoch a záporoch oboch metód. Pomocou interakcie medzi učiteľom/učiteľkou, študentmi/študentkami a matematikou sa ilustrujú divergentné myšlienkové procesy študentov a študentiek a rozvoj konkrétnej matematickej myšlienky.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky porozumejú logike za vzorcom pre výpočet plochy trojuholníka.
  • Študenti/tky sa vzájomne učia rôzne metódy na vyriešenie úlohy.
  • Študenti/tky diskutujú o tom, ktorá metóda na výpočet plochy trojuholníka je vhodnejšia.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví mnoho výtlačkov trojuholníkov na rôznofarebných papieroch.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka zadá hlavnú úlohu hodiny – určiť plochu trojuholníka tým, že zmeníme jeho tvar.

Avšak najskôr učiteľ/ka požiada študentov a študentky, aby si zapísali všetky nápady, ako by mohli postupovať pri riešení tejto úlohy. Učiteľ/ka zdôrazní, že na tejto hodine sa cení nielen správny výsledok (čiže správne určená plocha trojuholníka), ale aj rôzne spôsoby, ako sa dá určiť plocha trojuholníka. Učiteľ/ka podporuje študentov a študentky, aby sa delili o svoje nápady.

Študenti/tky strihajú a nalepujú trojuholníky, aby mohli jasne ilustrovať svoju metódu. Strihanie a preskupovanie daných obrázkov by malo pomôcť študentom a študentkám lepšie pochopiť vzorec na výpočet plochy. Študenti/tky môžu počas svojho výskumu využívať akúkoľvek metódu, ktorá im dáva zmysel.

Krok 2: Študenti/tky prezentujú svoje nápady a učiteľ/ka starostlivo sleduje postupnosť ich myšlienok. Práce študentov a študentiek sa vystavia na tabuli – aj papierové výstrižky aj matematické vyjadrenia. Učiteľ/ka sa pýta doplňujúce otázky a spoločne analyzujú prezentované myšlienky a metódy.

Učiteľ/ka požiada študentov a študentky, aby roztriedili tieto rôznorodé metódy na 2 tipy: metódy, ktoré zmenili daný trojuholník na iný tvar bez toho, aby sa zmenila plocha trojuholníka a metódy, ktoré vytvorili iný tvar s dvojnásobnou plochou oproti ploche zadaného trojuholníka.

Krok 3: Dynamická skupinová debata. Cieľom tejto debaty je hlasovanie o najlepšiu metódu.

  1. Každá skupina prezentuje svoju metódu
  2. Jednotliví študenti a študentky sa pridajú ku skupine, ktorá má podľa nich najlepšiu metódu. Každá skupina si pripraví argumenty na podporu svojej metódy.

Každá skupina prezentuje svoje argumenty, potom sa k nim vyjadria ostatné skupiny. Študenti a študentky hlasujú za najlepšiu metódu.

Vyhodnotenie:

Určenie plochy trojuholníka pomocou zvolenej metódy