Tlačené knihy vs. Elektronické knihy a elektronické čítačky

Predmet: Prierezové témy
Zhrnutie: Študenti/tky porovnávajú elektronické čítačky a tlačené knihy a pokúsia sa zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Budú tiež analyzovať jednu knihu a naučia sa o charakteristikách tlačených a elektronických kníh.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 90 minút (2 x 45 min).
Ciele:
  • Študenti/tky budú reagovať na problém dnešnej spoločnosti a vyjadria k nemu svoj názor.
  • Študenti/tky budú spolupracovať na tom, aby vyriešili problém, aby vymysleli argumenty, aby vyjadrili svoj názor.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví niekoľko kníh podľa svojho výberu, aspoň jednu čítačku (v závislosti od veľkosti triedy bude možno potrebných viacero čítačiek) a flipchart.

Popis:

Krok 1: Študenti a študentky hľadajú pomocou klastrovej (zhlukovej) analýzy všetky slová, ktoré sa spájajú so slovom „kniha“. Učiteľ/ka ich návrhy zapisuje na flipchart. Následne porovnávajú, či sa dané slová spájajú aj s tlačenými aj s elektronickými knihami.

Učiteľ/ka sa pýta študentov a študentiek, ktorú knihu naposledy čítali a či to bola tlačená alebo elektronická kniha. Učiteľ/ka triede ponúkne niekoľko tlačených kníh a elektronickú čítačku.

Krok 2: Učiteľ/ka rozdelí triedu na 4 šestice, ktoré budú premýšľať o výhodách a nevýhodách tlačených a elektronických kníh. Využijú pri tom metódu 6 / 3 / 5: 6 študentov a študentiek nájde 3 riešenia za 5 minút.

  1. skupina zapisuje výhody tlačených kníh,
  2. skupina zapisuje nevýhody tlačených kníh,
  3. skupina zapisuje výhody elektronických kníh,
  4. skupina zapisuje nevýhody elektronických kníh.

Rečník z každej skupiny po 5 minútach zhrnie nápady všetkých členov skupiny. Všetky skupiny postupne ústne prezentujú vždy 1 výhodu alebo nevýhodu, až kým nie sú odprezentované všetky nápady.

Príklad:       1. skupina: Tlačené knihy si nevyžadujú baterku alebo elektriku. (výhoda)

  1. skupina: Tlačené knihy zaberajú viac miesta v batožine. (nevýhoda)
  2. skupina: Elektronické knihy môžu byť zadarmo. (výhoda)
  3. skupina: Elektronické knihy vám skôr ukradnú. (nevýhoda)

Krok 3: Študenti/tky ostanú v rovnakých skupinách a majú za úlohu vytvoriť plagát ohľadom vydania tlačenej alebo elektronickej knihy. Napíšu tam meno autora, názov knihy, vydavateľstvo, miesto a rok vydania, cenu a lákavý obrázok. Študenti a študentky vytvoria plagát a spoločne ho prezentujú pred ostatnými, takže vyniknúť majú šancu aj hanbliví aj smelí. Hlasuje sa o najinšpiratívnejšom plagáte.

Vyhodnotenie:

Študenti/tky napíšu list svojmu kamarátovi alebo kamarátke z Francúzska, v ktorom popíšu knihu, ktorú naposledy čítali.

Učiteľ/ka môže do cvičenia vybrať knihy, ktoré práve so študentmi preberá na hodine, takže potom môže ohodnotiť diskusiu aj plagáty.