Svetový realizmus — Anna Kareninová

Predmet: Jazykové hodiny
Zhrnutie: Študenti/tky sa pomocou modelovaného súdneho procesu aktívne učia obsah vybraného diela a zároveň argumentovať. Odporúčané dielo: L. N. Tolstoj: Anna Kareninová (dá sa použiť aj iné literárne dielo z obdobia svetového realizmu).
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky chápu podstatu sociálneho typu postavy, vie ju charakterizovať teoreticky, aj konkretizovať jej charakteristiku na základe analýzy prečítaného diela.
  • Študenti/tky vedia identifikovať významovú rovinu a vysvetliť profiláciu postáv ako autorského modelu kompatibilného so zameraním diela.
  • Študenti/tky vedia argumentovať v prospech/v neprospech jednotlivých postáv.
Príprava:

Učiteľ/ka už pri čítaní Anny Kareninovej (Anna K.) upozorní študentov a študentky o dôležitosti čítania diela, aby dopredu vedeli, že sa pripravujú na súdny proces s A. Vronským, ktorý je obvinený z toho, že dohnal Annu K. k samovražde. Počas čítania je ich hlavným cieľom nájsť argumenty. Mali by byť rozdelení do viacerých skupín (viacčlenné podľa potrieb vyučujúcich). Ide o nasledovných účastníkov súdneho pojednávania a literárne postavy:

  • ŽALOBCOVIA (okrem argumentov v prospech viny Vronského hľadajú vhodných svedkov, ktorých by predvolali na súdne pojednávanie)
  • OBHAJCOVIA (okrem argumentov v prospech neviny Vronského hľadajú vhodných svedkov, ktorých by predvolali na súdne pojednávanie)
  • SUDCOVIA (pripravia si kritéria na rozhodovanie)
  • SVEDKOVIA (A. A. Karenin, Lýdia Ivanovna, syn Serioža, Kitty Sčerbacká, Dolly Oblonská, Stepan Oblonský, Konstantin Levin, domáci lekár…) – dôležité je, aby postavy boli v súlade s dielom a zároveň, aby argumenty obsahovali príklady/dôkazy priamo z textu.
Popis:

KROK 1: Učiteľ/ka predstaví spôsob simulácie súdneho procesu.
KROK 2: Začína sa príchodom sudcov (3), ktorí budú viesť celý proces. Otvoria proces a vyzvú žalobcu, aby predniesol obvinenie a jeho zdôvodnenie. Následne dostane priestor Vronskij, aby sa vyjadril k obvineniu. Jeho obhajca pripojí stanovisko k obvineniu. Potom by mal nasledovať výsluch Anny K (príp. žalobcu). a výsluch Vronského. A následne prebiehajú výstupy svedkov, ktorým môžu klásť otázky obe strany. Na záver prebehnú záverečné reči a výsledné rozhodnutie súdu.

ČASY PRE JEDNOTLIVÉ VÝSTUPY:

SUDCA 0,5 min.
ÚVODNÁ REČ ŽALOBCU 2 min.
ÚVODNÁ REČ OBHAJCU 2 min.
ÚVODNÁ REČ VRONSKÉHO 0,5 min.
VYPOČUTIE ANNY K. 5 min.
VYPOČUTIE VRONSKÉHO  5 min.
VYPOČÚVANIA SVEDKOV 5 min. (pre obe strany spolu)
ZÁVEREČNÁ REČ ŽALOBCU 5 min.
ZÁVEREČNÁ REČ OBHAJCU 5 min.
ROZHODNUTIE SÚDU 5 min.

Vyhodnotenie:

Rovesnícke hodnotenie
Slovné hodnotenie učiteľa

Poznámky:

Dôležité je pracovať počas rečí s časomierou, aby hodina naplnila svoj cieľ a priestor dostali všetci zúčastnení. Učiteľ zasahuje minimálne do priebehu.