Štvrtá moc alebo médiá

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti a študentky použijú sokratovskú maieutiku (sokratovské dopytovanie), aby lepšie porozumeli role žurnalistiky v spoločnosti.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je zhruba 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky spoznajú dôležitosť žurnalistiky v našej spoločnosti. Študenti/tky budú spochybňovať názory a tvrdenia, ktoré prinesie učiteľ/ka a trieda.
  • Študenti/tky sa naučia používať metódu sokratovského dopytovania. Študenti/tky sa naučia kriticky spochybniť a analyzovať im prednesený materiál.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví prezentáciu o žurnalistike v spoločnosti.

Učiteľ/ka vytvorí zhrnutie štruktúry názoru, ktorý používa argumenty a názoru, ktorý nepoužíva argumenty.

Učiteľ/ka pripraví zoznam tvrdení a názorov, ktoré sa týkajú verejnej mienky.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka zhrnie triede, prečo je žurnalistika dôležitá pre spoločnosť. Učiteľ/ka predstaví logicky odôvodnený pohľad na určitý aspekt (napr. prečo si vyberám politikov, ktorí si vážia zelenú politiku). Potom učiteľ/ka predstaví logicky ľahko spochybniteľný pohľad (napr. neverím politikom, ktorí nemajú bradu). Túto úlohu môže prevziať aj študent alebo študentka, ktorí sa na to vopred pripravili.

Krok 2: Študenti a študentky sa prenesú do roly žurnalistov a za 8 minút si pripravia otázky, ktorými napadnú názory prezentované učiteľom/učiteľkou. Pri tvorbe otázok sa budú riadiť návodom, ktorý sa nachádza v Poznámkach.

Krok 3: Študenti a študentky položia svoje otázky učiteľovi/učiteľke, učiteľ/ka sa bude snažiť obhájiť svoje názory. Potom študenti/tky ohodnotia odôvodnenie svojich otázok i argumentov zo strany učiteľa/ky, a to najprv v trojiciach (5 minút) a potom spoločne s učiteľom/kou.

Vyhodnotenie:

Študenti/tky hlasujú o najlepšej položenej otázke (alebo o takej, ktorej zodpovedanie spôsobilo učiteľovi/ke najväčšie argumentačné problémy). Toto môže byť oznámkované alebo len použité ako dobrý príklad umenia pýtať sa správne otázky.

Poznámky:

(Obrázok bude v grafickom návrhu)