Rečnícky štýl — prejav

Predmet: Jazykové hodiny
Zhrnutie: Študenti/tky sa učia aktívne používať rečnícke argumentačný prejav.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky pri tvorbe vlastného jazykového prejavu dodržiavajú, resp. prispôsobujú si jednotlivé fázy tvorby prejavu s dôrazom na jeho vhodnú ústnu prezentáciu.
  • Študenti/tky pri ústnej prezentácii jazykového prejavu aktívne využívajú vhodné mimojazykové prostriedky, ktorými umocňujú jeho celkové vyznenie.
Popis:

KROK 1: Predstavenie aktivity a stanovenie tézy

V tejto príprave ide o upravenú podobu jedného z debatných formátov: Lincoln – Douglas. Názov dostal podľa amerických politikov A. Lincolna a S. A. Douglasa, ktorí v roku 1858 absolvovali predvolebné debaty. Debatný formát pozostáva z dvoch rečníkov, z ktorých jeden obhajuje a druhý nesúhlasí s danou tézou. Keďže tento formát je oproti ostatným v oveľa väčšej miere postavený na dôkazoch, faktickej presnosti, citovaní expertov, filozofov, tak je vhodným formátom na nácvik rečníckych argumentačných prejavov.
Tézy je možné vyberať aktuálne spoločenské alebo pripravované tézy podľa výberu (vopred vylosované alebo dané učiteľom – NATO je efektívnejší nástroj medzinárodnej bezpečnostnej politiky než OSN, Inštitút referenda je pre demokraciu potrebný…), alebo je možné voliť aj zábavnejšie tézy (Ticho lieči, Dosť bolo Hollywoodu! …).

KROK 2: Debata

Po úprave času je možné stihnúť dve debaty počas jednej štandardnej hodiny. Navrhovaná upravená štruktúra:

1.REČ SÚHLASNÉHO REČNÍKA  3 min. (pôv. 6 min.)
2.KRÍŽOVÝ VÝSLUCH (vedie ho nesúhlasný rečník)  2 min. (pôv. 3 min.)
3.REČ NESÚHLASNÉHO REČNÍKA  3 min. (pôv. 7 min.)
4.KRÍŽOVÝ VÝSLUCH (vedie ho súhlasný rečník)  2 min. (pôv. 3 min.)
5.REFUTÁCIA SÚHLASNÉHO REČNÍKA  2 min. (pôv. 4 min.)
6.ZÁVEREČNÁ REČ NESÚHLASNÉHO REČNÍKA  3 min. (pôv. 6 min.)
7.ZÁVEREČNÁ REČ SÚHLASNÉHO REČNÍKA  2 min. (pôv. 3 min.)

Na začiatku debaty je možné rozdeliť triedu na polovicu a umožniť študentom posadiť sa na tú stranu, ktorú názorovo zdieľajú. Po jednotlivých rečiach, príp. krížových výsluchoch je umožnené študentom prehodnotiť svoju názorovú pozíciu a umožniť im zotrvanie, príp. presun do oponentovho sektoru.

Vyhodnotenie:

Slovné hodnotenie učiteľa
Hodnotenie spolužiakov

Poznámky:

Keďže ide o rečnícky štýl, ktorý sa môže učiť vo viacerých ročníkoch, ale doterajšia prax ukazuje najčastejšie na najvyšší ročník, tak je možné voliť tézy náročnejšie a čas dlhší (je možné ho upraviť podľa debatérskych zručností danej triedy).