Puberta – obdobie zmien

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti a študentky diskutujú o zmenách, ktoré zažívajú počas puberty. Pokúsia sa nájsť argumenty, prečo je dospievanie dobré obdobie a aj dôvody, prečo to nie je najideálnejšie obdobie života. V skupinách si pripravia dramatizáciu jednej zmeny, ktorá nastáva u mladých ľudí v puberte.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 2 x 45 minút.
Ciele:
 • Študenti/tky budú schopní popísať zmeny, ktoré u mladých ľudí nastávajú počas dospievania.
 • Študenti/tky si rozvíjajú argumentačné zručnosti a schopnosť vyvrátiť argument.
Príprava:

Učiteľ/ka usporiada miestnosť tak, aby bolo možné rozdeliť triedu do dvoch radov oproti sebe.

Učiteľ/ka tiež pripraví potrebné učebnice alebo pracovné listy.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka uvedie tému a ciele hodiny. Zadefinuje pubertu ako obdobie, kedy dozrievajú pohlavné orgány a dejú sa aj ďalšie fyzické a emočné zmeny ako napríklad rýchly rast a intenzívnejšie zmeny nálad.

Krok 2: Učiteľ/ka predstaví debatnú metódu „Áno, ale“. Precvičte „Áno, ale“:

 1. Rozdeľte triedu do dvoch skupín: Skupina A a Skupina B.
 2. Skupina A si sadne do radu oproti skupine B.
 3. Hod mincou rozhodne o tom, ktorá skupina začne.
 4. Vyslovte jeden argument, ktorý budú skupiny vyvracať.
 5. Ak začína skupina A, tak prvý študent alebo prvá študentka v rade skupiny A začne vyvrátením učiteľovho/učiteľkinho argumentu. Najskôr zopakuje argument a pridá svoje vyvrátenie argumentu pomocou vety „Áno, ale …“.
 6. Nasleduje prvý študent alebo prvá študentka zo skupiny B, ktorý/á rovnakým spôsobom vyvráti argument skupiny A.
 7. Hra končí, keď všetci študenti a študentky vyslovili svoje argumenty.

Krok 3: Učiteľ/ka rozdelí triedu do štvoríc. Vysvetlí, že budú pracovať v malých skupinkách, aby zistili nasledujúce informácie o puberte:

Kedy približne nastáva?

Aké fyzické zmeny prežívajú ženy?

Aké fyzické zmeny prežívajú muži?

Prečo nastávajú tieto zmeny?

Aké emočné zmeny nastávajú počas puberty a prečo?

Aké hormóny spôsobujú tieto zmeny?

Krok 4: Učiteľ/ka vyzve študentov a študentky, aby vytvorili krátku scénku o jednej alebo dvoch zmenách, ktoré vyskúmali, a o tom, aké pocity tieto zmeny vyvolávajú v mladých ľuďoch v ich veku. Scénka by mala zachytávať aj fyzické aj emočné zmeny, ktoré v puberte nastávajú. Nápady na scénky:

Ako sa cíti najnižší chlapec v triede, keď sa pozerá na ostatných, ako rýchlo rastú.

Ako sa cítite, keď sa vám pred rande vyhodí na tvári vyrážka.

Študenti a študentky predvedú svoje scénky na nasledujúcej hodine. Povedzte im, že môžu využiť vizuálne pomôcky ako napríklad grafy, ktoré im môžu pomôcť sprostredkovať informácie ostatným.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka si overí porozumenie pomocou nasledujúcich otázok:

 • Čo je podľa vás tá najťažšia vec na puberte?
 • Akú najväčšiu výhodu prináša dosiahnutie fyzickej zrelosti?