Problémy sexuálnych menšín

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti/tky budú hrať rolovú hru: politikov a političky v ich krajine, ktorí budú diskutovať o právach menšín LGBT (lesbický, gay, bisexuálny a transrodový).
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 90 minút (2 x 45 min).
Ciele:
 • Študenti/tky sa naučia o právach menšín LGBT a o systéme zdravotnej starostlivosti.
 • Študenti/tky sa naučia o politických postupoch v svojej krajine.
Príprava:

Učiteľ/ka rozdá študentom a študentkám vytlačený materiál (viď. Poznámky). Materiál môžete tiež premietnuť na dataprojektore alebo ho môžete nahlas predčítať, podľa voľby učiteľa/učiteľky a technických možností v triede.

Nie je to nutné, ale je vhodnejšie, ak majú študenti/tky prístup na internet.

Nie je to nutné, ale je vhodnejšie, ak má učiteľ/ka prehľad o tom, koľko kresiel v parlamente má každá politická strana.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka povie študentom a študentkám, že budú hrať rolovú hru, v ktorej nebudú vyjadrovať vlastné názory, ale budú mať pridelené roly a každý z nich bude vystupovať ako keby naozaj bol tou osobou alebo tou skupinou, ktorú mu učiteľ/ka pridelil/a.

Učiteľ/ka pridelí študentom a študentkám role:

 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
 • Členky a členovia Výboru pre rodovú rovnosť
 • Členky a členovia každej politickej strany v krajine

Konkrétne počty ľudí v týchto roliach rozhodne učiteľ/ka a základe toho, a) koľko je v triede ľudí, b) koľko rôznych politických strán je v parlamente.

Učiteľ/ka predstaví scenár. Buď rozdá vytlačené materiály alebo ich prečíta alebo ich prezentuje na tabuli.

Krok 2: Študenti/tky dostanú úlohy v závislosti od svojej role. Prvou časťou sú písomné otázky, ktoré slúžia ako základ na to, aby

 1. sa študenti a študentky naučili o zdravotníckom systéme,
 2. sa študenti a študentky naučili o role, ktorá im bola pridelená,
 3. pomohli študentom a študentkám pripraviť sa na ich ústne prezentácie.

Písomné otázky:

 • Za akých podmienok platí zdravotná poisťovňa za zdravotnícke služby?
 • Vymenujte 5 procedúr, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa.
 • Aký je základný postoj tvojej politickej strany k problémom LGBT komunity?
 • Sformuluj tvoj postoj k problému – malo by zdravotné poistenie pokrývať náklady na tento úkon alebo nie? Prečo?

Krok 3: Nasleduje prezentácia.

 • Prezentuj ostatným názor tvojej politickej strany (reč dlhá max. 2 minúty) alebo prezentuj názor tvojej politickej strany učiteľovi/učiteľke (napíš reč).
 • Hlasujte o tom, či by mala byť operácia preplatená poisťovňou alebo nie. Každá politická strana má toľko hlasov, koľko má v skutočnom parlamente.
Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka si vyberie, či budú študenti/tky prezentovať svoje príspevky k téme alebo vypracujú písomnú prácu na danú tému.

Poznámky:

Novinový článok:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (odteraz ÚDZS) zamietol preplatenie operácie, ktorá bola vykonaná na súkromnej klinike. Spomínaná operácia mala za cieľ zmeniť pohlavie, pri ktorej sa človek, ktorý bol registrovaný ako muž, fyzicky zmenil na muža. Predseda Výboru pre rodovú rovnosť uviedol, že ÚDZS nemá právo zamietnuť preplatenie operácií ľudom, ktorí zmenili svoje pohlavie, pokiaľ sa tieto operácie preplácajú ľuďom, ktorí nezmenili svoje pohlavie. Predseda Výboru pre rodovú rovnosť povedal, že sa jedná o formu diskriminácie na základe pohlavia. Súkromná klinika urobila operáciu na zmenu pohlavia osobe, ktorá sa chcela fyzicky stať mužom. Táto osoba už je legálne mužom, teda v pase má uvedené, že je muž. Ale táto osoba nemala primárny pohlavný znak, t.j. penis. Bol vykonaný rekonštrukčný zákrok, ktorý tejto osobe vytvoril penis. Súkromná klinika vykonala tento zákrok a vyúčtovala ho zdravotnej poisťovni. Poisťovňa odmietla preplatiť náklady na operáciu. Súkromná klinika tvrdí, že poisťovňa nemala právo zamietnuť preplatenie operácie, pretože ak sa mužský pacient narodí bez penisu alebo s nepravidelným penisom, ktorý si vyžaduje korekciu, tak poisťovňa náklady na operáciu preplatí. Z tohto dôvodu sa súkromná klinika obrátila na poisťovňu. Bolo preukázané, že ak sa sociálne pohlavie osoby (to, ako človek vníma samého seba) líši od biologického pohlavia (anatómia rozmnožovacej sústavy a sekundárne pohlavné znaky), tak to môže viesť k vážnym problémom, napríklad k pokusom o samovraždu. Operácie s cieľom zmeny pohlavia v podstate nebývajú zložité alebo život ohrozujúce a neustále sa úspešne vykonávajú po celom svete. Predseda Výboru pre rodovú rovnosť aj Európsky súd rozhodli, že ak sa s nejakým človekom zaobchádza horšie kvôli tomu, že je transrodový, tak sa jedná o formu diskriminácie na základe pohlavia. Predseda Výboru pre rodovú rovnosť navrhol ÚDZS, aby boli náklady na túto operáciu preplatené a aby mali v budúcnosti ľudia s rozdielnym biologickým a sociálnym pohlavím (t.j. legálne má jedno pohlavie, ale vníma sa ako druhé pohlavie) rovnaký prístup k zdravotníckej starostlivosti ako ľudia, ktorí majú rovnaké biologické a sociálne pohlavie (t.j. človek vníma svoje pohlavie rovnako aké má legálne).