Problémy planéty. Katastrofy.

Predmet: Jazykové hodiny
Zhrnutie: Študenti a študentky si zopakujú už naučené slovíčka. Tento plán hodiny sa nazýva „Katastrofy“, ale môže byť použitý pre akúkoľvek inú tému. Študenti a študentky sledujú video, zapíšu si slovíčka súvisiace s preberanou látkou a následne o danej látke prednesú improvizovanú reč.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky si upevnia znalosť slovíčok súvisiacich s preberanou témou.
  • Študenti/tky používajú trojslovné rozprávacie cvičenie a improvizovanú reč.
Príprava:

Študenti/tky dostanú za domácu úlohu navštíviť rôzne webové stránky, aby získali potrebné informácie a naštudovali si viac o katastrofách:

(pôvodný článok v angličtine: http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/in-news-natural-disasters);

(pôvodný článok v angličtine: http://www.bbc.com/news/magazine-32348749)

Učiteľ/ka pripraví na kartičky 10 slov na tému „Katastrofy“ a nachystá pre triedu video o katastrofách, ktoré postihli zem: https://www.youtube.com/watch?v=frl9gJdUBC0

(pôvodné video v angličtine: www.youtube.com/watch?v=nmdwmtIg4ow).

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka uvedie ciele a úlohy hodiny a pravidlá hodnotenia. Učiteľ/ka taktiež vyberie jedného časomerača alebo časomeračku. Trieda pozerá video.

Krok 2: Prihlási sa 10 dobrovoľníkov alebo dobrovoľníčok a každý si z katedry vezme 1  papierik so slovíčkom. Následne dostanú 2 minúty na prípravu. Po uplynutí prípravného času každý z nich rozpráva po dobu jednej minúty o slovíčku, ktoré má napísané na papieriku.

Učiteľ/ka okomentuje reči, ktoré odzneli.

Krok 3:

Pred tabuľu sa prihlásia ďalší traja dobrovoľníci alebo dobrovoľníčky, ktorým trieda dá každému po jednom novom slovíčku na tému „Katastrofy“. Prvý študent alebo prvá študentka rozpráva o svojom slovíčku po dobu jednej minúty. Druhý študent alebo druhá študentka rozpráva o svojom slovíčku, ale musí zahrnúť aj slovíčko predchádzajúceho rozprávajúceho. Tretí študent alebo tretia študentka musí rozprávať taktiež o svojom slovíčku, ako aj o slovíčku človeka rozprávajúceho pred ním.

Učiteľ/ka okomentuje reči, ktoré odzneli.

Krok 4: Učiteľ/ka vyberie jedného študenta alebo študentku, a ten/tá prednesie improvizovanú reč. Rečník dostane papier s nejakým tvrdením alebo citátom na tému „Katastrofy“ a má dve minúty na prípravu. Učiteľ/ka počas jeho prípravy napíše tvrdenie/citát na tabuľu a požiada ostatných študentov a študentky, aby o tej téme uvažovali a premysleli si, aký typ reči by predniesli oni.

Študent/ka prednesie reč, učiteľ/ka ju okomentuje.

Učiteľ/ka zadá na domácu úlohu opakovanie a prípravu na test zo slovíčok na tému „Katastrofy“.

Vyhodnotenie:

Všetci študenti a študentky, ktorí predniesli reč, dostanú známku. Časomerač/ka dostane +1 bod k budúcemu ústnemu prejavu.