Poviedka slovenského realizmu: Martin Kukučín — Keď báčik z Chochoľova umrie

Predmet: Jazykové hodiny
Zhrnutie: Študenti/tky si opakujú poznatky z prečítanej poviedky a učia sa Štruktúru argumentu.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je približne 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky vedia nájsť relevantné informácie v rôznych zdrojoch pri tvorbe argumentu.
  • Študenti/tky vedia vytvoriť argument.
Príprava:

Učiteľ/ka zabezpečí text poviedky.
Učiteľ/ka zabezpečí kópie troch rôznych textov pre študentov a študentky.

Popis:

KROK 1: Zopakovanie klasickej štruktúry argumentu.

KROK 2: Práca s troma typmi textov – 1 z dejín literatúry, 1 z teórie literatúry a 1 z literárnej kritiky. Čítanie s porozumením pozostáva v identifikácii jednotlivých typov podľa troch základných disciplín literárnej vedy. Následne vo dvojiciach študenti vytvárajú argument, pričom kombinujú informácie z textov a z prečítanej poviedky M. Kukučína. Učiteľ môže dať študentom tvrdenia, ku ktorým majú vytvoriť zostávajúce časti argumentu (napr. Keď báčik z Chochoľova je poviedka, lebo spĺňa základné znaky stanovené teóriou literatúry, Postavy z poviedky Keď báčik… nie sú kontrastné, Martin Kukučín bol tematicky rôznorodý spisovateľ…)

KROK 3: Prezentácia výsledkov práce vo dvojiciach. Je možné si vybrať práve tri dvojice podľa textov, s ktorými študenti pracovali na hodine. Od prezentujú argumenty a ostatní posudzujú ich správnosť z hľadiska štruktúry a z hľadiska obsahovej správnosti.

Vyhodnotenie:

Rovesnícke hodnotenie
Ústne hodnotenie učiteľa

Poznámky:

Prílohu tvoria 3 texty, ktoré učiteľ môže použiť na vyučovaní, príp. môže použiť texty vhodné pre danú skupinu študentov.

BIBLIOGRAFIA
HARPÁŇ, M. Teória literatúry. Bratislava: Esa, 1994. s. 234–235. ISBN 80-85684-05-5.
Kol. autorov. Literárny sprievodca (nielen pre maturantov). Košice: Ars litera, 2003. s. 86–88. ISBN 80-88894-18-2.
HUČKOVÁ, D. – CHMEL, R. (ed.) Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia. Bratislava: Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009. s. 172–174