Pauville – prípadová štúdia

Predmet: Prierezové témy
Zhrnutie: Trieda diskutuje o prípadovej štúdii, ktorá ovplyvňuje rôzne časti miestnej komunity. Študenti a študentky majú zadané postoje, ktoré majú podporovať a obhajovať. Na miestnej schôdzi sa bude diskutovať o problémovej otázke v danom prípade. Bude zadaných niekoľko domácich úloh a tiež popis skupinovej práce.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je približne 180 minút (4 x 45 minút). Ak máte menej času, môžete si tento plán upraviť a skrátiť.
Ciele:
  • Študenti/tky si rozvinú schopnosť brainstormingu (okamžitých nápadov), ústnu a verbálnu prezentáciu, argumentáciu, skupinovú prácu a verejný prejav.
  • Študenti/tky sa naučia zvažovať aj iné perspektívy, než na ktoré sú zvyknutí.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví pracovné listy, na ktorých bude popis prípadovej štúdie.

Učiteľ/ka pripraví kameru, aby sa debata mohla natáčať.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka rozdelí triedu na skupiny a každej skupine pridelí nejakú rolu/záujmovú skupinu. Učiteľ/ka predstaví prípad, o ktorom sa bude diskutovať. Jednotlivé skupiny pomocou brainstormingu rozmýšľajú nad tým, aký majú postoj k navrhovanému vybudovaniu lyžiarskeho strediska a aké argumenty by mohli použiť na podporenie tohto stanoviska. Skupina novinárov a novinárok si pripraví paletu otázok, ktoré by mohli pomôcť vysvetliť alebo podkopať stanovisko jednotlivých účastníkov debaty. Moderátor/ka pripraví presný formát simulovanej debaty. Ak má učiteľ/ka tento plán hodiny rozdelený do niekoľkých častí, tak môže zadať domácu úlohu: Napíšte reč, ktorá prezentuje a vysvetľuje postoj vašej skupiny.

Krok 2: Analyzujú sa pripravené reči a skupiny dokončujú svoju prípravu, aby mohli ostatných presvedčiť o svojom názore.

Krok 3: Moderátor/ka vedie nahrávanú verejnú debatu. Všetky skupiny by mali mať určený čas na prezentovanie svojich argumentov. Moderátor/ka tiež facilituje refutačné kolo. Novinári a novinárky položia svoje otázky v poslednom kole debaty. Na konci debaty dá moderátor/ka hlasovať o danej otázke.

Krok 4: Analýza videa z debaty. Učiteľ/ka vedie diskusiu o silných a slabých stránkach jednotlivých argumentov, o otázkach novinárov a novinárok a o zvolenom formáte debaty. Učiteľ/ka môže zadať domácu úlohu: Napísať článok o tejto udalosti.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka ohodnotí zapájanie sa do úloh, naplnenie špecifických rolí jednotlivých skupín, domáce úlohy (reči a články) môžu byť tiež ohodnotené.

Poznámky:

Prípad: V krajine Ramsey je kopec Pauville, ktorý bol obetným miestom starovekých kultúr. Toto územie je tiež pod ochranou štátu, pretože je prirodzeným miestom výskytu niekoľkých živočíšnych druhov. Do dnešného dňa sa kopec Pauville používal na obete starých náboženstiev a miestna komunita si kopec vysoko váži. Ale investor prišiel s nápadom vybudovať na tomto kopci lyžiarske stredisko, ktoré by vytvorilo nové pracovné miesta a podporilo zdravý životný štýl nielen miestnych ľudí, ale aj všetkých obyvateľov krajiny. Všetky relevantné záujmové skupiny sa stretli na rokovaní v miestnom kultúrnom dome.

Záujmové skupiny:

  • Zriaďovateľ/ka lyžiarskeho strediska
  • Konzervatívci
  • Miestni obyvatelia a obyvateľky
  • Členovia a členky mestského zastupiteľstva
  • Moderátor/ka diskusie
  • Novinári a novinárky