On-line debata

Predmet: Prierezové témy
Zhrnutie: Študenti/tky si v on-line debate precvičujú vyhľadávanie informácií, argumentáciu a vyvracanie argumentov. Ako tézu môžete zvoliť čokoľvek, čo práve v škole preberáte. On line debatu môžete zadať ako dlhodobú domácu úlohu alebo ju môžete zorganizovať počas niekoľkých vyučovacích hodín, ak máte k dispozícii počítače.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je približne 3 x 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky analyzujú do hĺbky nejakú študijnú látku a zháňajú si k nej dodatočné informácie
  • Študenti/tky si rozvíjajú schopnosť vyhľadávať informácie, kritické myslenie, argumentačné schopnosti a schopnosti vyvracať argumenty.
Príprava:
  • Učiteľ/ka sama alebo spolu s triedou zvolí tézu.
  • Učiteľ/ka vytvorí platformu pre on-line debatu. Môže zvoliť napríklad Google Drive alebo Dropbox. Učiteľ/ka vytvorí dokument, ktorý budú študenti a študentky využívať na on-line debatu.
Popis:

Učiteľ/ka vysvetlí študentom a študentkám priebeh on-line debaty: termíny, formát a tézu.

Trieda sa rozdelí do štvoríc. V každom tíme sú 2 ľudia, ktorí súhlasia s tézou a 2 ľudia, ktorí nesúhlasia s tézou.

Študenti/tky si vyhľadajú informácie a zozbierajú materiály k danej téze.

Začína súhlasná dvojica, ktorá zapíše svoje argumenty do zdieľaného dokumentu.

Nesúhlasná dvojica vyvráti argumenty súhlasnej dvojice a prinesie svoje vlastné argumenty, ktoré podporia ich nesúhlasný postoj.

Následne súhlasný tím posilní a prestavia svoje argumenty.

Debata končí buď tým, že nesúhlasný tím vyvráti argumenty a poskytne svoje nové argumenty alebo tým, že obe dvojice zapíšu záverečné reči, v ktorých zhrnú hlavné strety debaty. Učiteľ/ka určí požadovanú dĺžku písomných záverečných rečí.

Vyhodnotenie:

Debata by mala byť vyhodnotená na základe vyhodnocovacej schémy.

Argumenty by mali byť dobre štruktúrované a dobre vysvetlené. Argument by mal mať 4 prvky: tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz, dopad. Ak sú prítomné všetky prvky, rečník dostane za každý argument 4 body. Každý vynechaný prvok znamená stratu 1 bodu.

Každé vyvrátenie argumentu by malo mať tiež 4 prvky: refutačné tvrdenie, refutačné vysvetlenie, dôkaz, dopad. Nastáva tu rovnaký štýl bodovania – za každý obsiahnutý prvok dostane rečník 1 bod.

Rečníkov môžu na základe tejto vyhodnocovacej schémy ohodnotiť aj študenti a študentky.