Náboženstvo

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti a študentky sa učia interpretovať a pochopiť svetové náboženstvá pomocou schopností ako vyhľadávanie informácií, argumentácia, verejný prejav a analytické písanie. Na konci hodiny by mala byť trieda schopná identifikovať jednotlivé svetové náboženstvá a hlavné rozdiely medzi nimi.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je zhruba 80 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky sa dozvedia o hlavných svetových náboženstvách a analyzujú ich.
  • Študenti/tky sa naučia pristupovať k vyhľadaným informáciám kriticky a osvoja si argumentačné zručnosti.
Príprava:

Počas tejto hodiny sa bude používať počítač.

Učiteľ/ka si pripraví otázky, pomocou ktorých bude viesť diskusiu.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka najprv triede predstaví relevantné kľúčové slová:

Typy náboženských organizácií (cirkev, sekta, kult)

  • Hlavné svetové náboženstvá (kresťanstvo, judaizmus, hinduizmus, budhizmus, konfucianizmus, islam).
  • Študenti a študentky dostanú za úlohu vyhľadať na internete informácie o hlavných svetových náboženstvách.

Krok 2: Učiteľ/ka otvorí diskusiu o týchto otázkach:

  • Čím sa odlišuje cirkev, kult a sekta?
  • Čím sú si podobné kresťanstvo, islam, judaizmus, hinduizmus, budhizmus a konfucianizmus?

Krok 3: Učiteľ/ka otvorí skupinovú debatu na tézu: „Náboženstvo je užitočné pre ľudstvo“. Študentom a študentkám bude určená pozícia, ktorú musia zastávať (budú súhlasiť alebo nesúhlasiť s tézou). Študenti a študentky v tejto debate použijú informácie, ktoré našli na internete, ale aj ktoré sa dozvedeli v skupinovej diskusii.

Krok 4: Trieda dostane sa úlohu vybrať si dve z doteraz preberaných náboženstiev a porovnať ich v eseji zhruba na jednu stranu. Pri písaní majú študenti a študentky využívať informácie, ktoré nadobudli v predchádzajúcich častiach hodiny.

Vyhodnotenie:

Aktívne zapájanie sa by malo byť hodnotené dobrou známkou. Eseje by mali byť známkované podľa toho, nakoľko študenti a študentky využili informácie z hodiny. V eseji by mali byť taktiež ohodnotené argumentačné zručnosti.