Na konci je vždy láska

Predmet: Jazykové hodiny
Zhrnutie: Študenti a študenti diskutujú o tom, prečo sa v literatúre tak často píše o láske. Ako podklad použijú Shakespearov román „Rómeo a Júlia“. Precvičia si tak argumentačné schopnosti aj verejný prejav.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky použijú Rómea a Júliu ako príklad, prečo je v literatúre dôležité rozprávať o pocitoch a o láske.
  • Študenti/tky sa naučia, ako vystavať súhlasné a nesúhlasné stanoviská.
Príprava:

Učiteľ/ka rozdelí triedu na 2 skupiny: súhlasný a nesúhlasný tím. Študenti/tky už preberali Shakespearov román „Rómeo a Júlia“. Bolo by vhodné, ak by bolo v triede k dispozícií niekoľko kníh „Rómeo a Júlia“.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka na tabuľu napíše otázku: „Prečo je dôležité písať v románoch o vlastných skúsenostiach?“ Nasleduje diskusia o tom, prečo majú autori a autorky potrebu vyjadrovať svoje pocity v knihách a čo čitatelia a čitateľky očakávajú od kníh. Študenti/tky majú pár minút na to, aby vymysleli a zapísali klady alebo zápory k danej téme. Keď to majú hotové, tak učiteľ/ka rozdelí triedu na 2 skupiny s párnym počtom študentov alebo študentiek.

Krok 2: Keď sú študenti/tky rozdelení na súhlasný a nesúhlasný tím, učiteľ/ka napíše na tabuľu nasledujúcu tézu: „Je dôležité a prospešné, že autori často v svojich dielach píšu o láske.“

Súhlasný tím prezentuje svoj názor a prichádza s niekoľkými dôvodmi, ktoré podporujú jeho postoj. Nesúhlasný tím prezentuje svoj názor a prichádza s niekoľkými dôvodmi, ktoré podporujú jeho postoj. Oba tímy si zvolia rečníka, ktorý prezentuje ich argumenty triede.

Krok 3: Nasleduje debata.

Prvý súhlasný rečník

Prvý rečník súhlasného tímu prezentuje svoju reč, ktorou obhajuje postoj svojho tímu. Na  svoj prejav má vyhradený čas 5 minút. Kým rečník hovorí, druhý tím je potichu.

Krížový výsluch a čas na prípravu

Po prejave súhlasného rečníka sa nesúhlasný tím pýta otázky súhlasného tímu. Majú na to vyhradený čas 5 minút.

Prvý nesúhlasný rečník

Po pár minútach prezentuje svoju reč prvý rečník nesúhlasného tímu, ktorý obhajuje postoj svojho tímu. Na  svoj prejav má vyhradený čas 5 minút. Kým rečník hovorí, druhý tím je potichu.

Krížový výsluch a čas na prípravu

Po prejave nesúhlasného rečníka sa súhlasný tím pýta otázky nesúhlasného tímu. Majú na to vyhradený čas 5 minút.

Druhý súhlasný rečník

Po troch minútach má rečník zo súhlasného tímu záverečnú reč, ktorou obháji postoj svojho tímu. Táto reč by mala byť priamou odpoveďou na reč nesúhlasného tímu. Rečník má určený čas 5 minút. Kým rečník hovorí, druhý tím je potichu. Po skončení súhlasného rečníka má nesúhlasný tím 3 minúty na prípravu prejavu svojho rečníka. Nenasleduje krížový výsluch súhlasného rečníka.

Druhý nesúhlasný rečník

Po troch minútach má rečník z nesúhlasného tímu záverečnú reč, ktorou obháji postoj svojho tímu. Táto reč by mala byť priamou odpoveďou na poslednú reč súhlasného tímu. Rečník má určený čas 5 minút. Kým rečník hovorí, druhý tím je potichu.

Vyhodnotenie:

Po skončení debaty dá učiteľ/ka študentom a študentkám možnosť zapojiť sa do vyhodnotenia debaty.