Lexikálna rovina jazyka

Predmet: Jazykové hodiny
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky poznajú význam slov, ktoré využíva vo svojom jazykovom prejave v súlade s rôznymi kontextmi a komunikačnými situáciami, prípadne si vie overiť význam neznámych slov v dostupných informačných zdrojoch.
  • Študenti/tky vedia vyhľadávať význam neznámych slov v slovníkoch. (In Inovovaný Štátny vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra)
Príprava:

Počítač, mobilný telefón alebo tablet s pripojením na internet (slovnik.juls.savba.sk)

Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník slovenského jazyka

Popis:

KROK 1: Význam definícií a definovania v akademickej debate (vymedzenie rámca-priestoru na debatu, upresnenie jednotlivých pozícií…), význam definícií vo výkladových slovníkoch (rozsah a obsah pojmov)

KROK 2: Prezentovanie najbežnejších chýb definovania. Z hľadiska jazyka je dôležité, aby sa v definícii neobjavil slovný základ definovaného pojmu. Z logického hľadiska je možné rozlíšiť viaceré chyby. Napr.:
1.NEZNÁME CEZ NEZNÁME – definícia nie je zrozumiteľná pre adresáta lebo neznámy pojem definuje pomocou iných neznámych pojmov,
2.ŠIROKÁ DEFINÍCIA – ak definícia zahŕňa viacero objektov (ak dom definujeme ako všetko, čo slúži na bývanie, tak adresát môže dekódovať nielen dom, ale napr. aj jaskyňu),
3.ÚZKA DEFINÍCIA – ak definícia príliš zužuje výpočet znakov nejakého objektu, javu (ak dom definujeme ako budovu z tehál, ktorá slúži na bývanie, tak domy z dreva, z betónových panelov z definície nevyplývajú)…

KROK 3: Hra na definície.
1.Najskôr sa začne klasickou detskou hrou. Prvý v poradí povie všeobecné podstatné slovo v nominatíve singuláru (táto špecifikácia platí pre celú hru) a ďalší v poradí vytvorí slovo začínajúce na posledné písmeno predchádzajúceho slova. Takto sa prejde prvé kolo, aby si to každý vyskúšal.
2.V ďalšom kole zostávajú podmienky pre hru rovnaké, ale zmení sa to, že namiesto slov účastníci hry hovoria výhradne definície slov. Prvý v poradí nepovie slovo, ale jeho definíciu. Tá by mala byť jednoznačná, aby ďalší v poradí dešifroval presne slovo. Ten vytvorí slovo začínajúce na posledné písmeno predchádzajúceho slova, ale nahlas povie len jeho definíciu, nie samotné slovo… a takto to ide až do konca. Kontrola správnosti nastáva v celej skupine, lebo ak niekto zle dešifruje slovo a vytvorí ho na iné písmeno, tak sa spätne posudzuje správnosť predchádzajúcej definície, ak skupina posúdi, že bola jednoznačná, považuje sa za chybu následná definícia.
3.súťažná verzia sa môže hrať nasledovne. Je časovo obmedzené rozmýšľanie (do 5/10 sekúnd musí začať definovať pojem účastník hry) a v prípade nesprávnej definície hru opúšťa jej autor, takže nakoniec by sa malo dospieť k víťazovi celej hry.

KROK 4: Reflexia. Súbor otázok: Ako prebiehala aktivita? Čo spôsobovalo problémy? …

Vyhodnotenie:

Posudzovanie správnosti definícií sa deje v skupine prostredníctvom učiteľa a žiakov navzájom. V prípade nepresností sa definície overujú online alebo knižne vo výkladových slovníkoch.

Poznámky:

Počas hry je dôležitá koncentrácia všetkých hráčov, lebo v prípade vypadnutia nejakého člena, ten ďalší by mal nadväzovať na predchádzajúceho hráča, v tomto prípade na predpredchádzajúceho. V prípade vypadnutia viacerých hráčov to môže byť vzdialenejší hráč.

BIBLIOGRAFIA
GAHÉR, F. Logika pre každého. Bratislava: Iris, 1998, s. 358–366. ISBN 80-88778-77-8.