Kultúry sveta s dôrazom na Čínu

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti a študentky sa naučia o Maových reformách v Číne pomocou dokumentu, ktorý budú pozerať. Budú si robiť poznámky, značiť dôležité informácie a budú schopní tieto informácie dať do kontextu, aby ich potom mohli prezentovať triede.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je zhruba 90 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky sa naučia o Maových reformách v Číne.
  • Študenti/tky sa naučia písať si poznámky, tvoriť argumenty a prezentovať ich.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví zhrnutie a vizuálne pomôcky o Maových reformách v komunistickej Číne.

Učiteľ/ka pripraví dokument v angličtine Declassified Chairman Mao.

Učiteľ/ka pripraví papiere na zapisovanie poznámok aj so štruktúrou argumentu, aby si trieda svoje poznámky rovno zapisovala formou argumentov.

Učiteľ/ka má nachystané otázky a je pripravený/á viesť diskusiu.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka dá triede základné informácie o Maovom pláne Veľký skok vpred a o Kultúrnej revolúcii. Učiteľ/ka tiež triede pustí spomínaný dokument o tejto téme. V tomto dokumente rôzni historici hovoria o detailoch Maových politických reforiem a opisujú Maovu osobu i spôsob jeho vládnutia. Počas sledovania dokumentu si trieda robí poznámky. Študenti a študentky by si mali všímať odlišné názory jednotlivých historikov, ktorí v dokumente vystupujú.

Krok 2: Učiteľ/ka otvorí organizovanú diskusiu o odlišných názoroch na Maove vládnutie v Číne a o odlišných pohľadoch historikov v dokumente. Študenti/tky môžu navzájom zdieľať svoje názory zapísané vo forme argumentov. Učiteľ/ka zhrnie názory, ktoré zazneli v triede, ale aj dopady, ktoré mala Maova vláda na Čínu aj celý svet.

Vyhodnotenie:

Študenti a študentky môžu byť hodnotení podľa toho, ako sa zapájali, alebo učiteľ/ka môže ohodnotiť ich argumenty.