Informovanosť, nie závislosť!

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti/tky budú prezentovať konštruktívne spôsoby, ktorými môžeme reagovať na nasledujúce rizikové situácie: fajčenie, alkohol, otrava omamnou látkou, drogy. Tieto situácie môžu vzniknúť buď na základe vplyvu z domova alebo vplyvom rovesníkov, snahou vyniknúť, zo zvedavosti alebo ako spôsob vyrovnania sa so zložitou situáciou v škole (neúspech na skúškach, vylúčenie atď.).
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
 • Študenti/tky uvedú príklady možných príčin užívania drog (alebo alkoholu, cigariet) u adolescentov.
 • Študenti/tky budú prinášať argumenty na podporenie svojich názorov v daných situáciách, naučia sa, ako sa pýtať otázky a ako hľadať slabé stránky v argumentoch druhých.
 • Študenti/tky budú vedieť presvedčiť svojich rovesníkov, že ich argumenty sú silnejšie.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví prezentáciu v PowerPointe na tému hodiny, ktorá bude obsahovať:

 • Čo sú to drogy,
 • Riziká užívania drog,
 • Typy drog,
 • Účinky užívania a zneužívania drog,
 • Psychedelické látky,
 • Riziko „bielej smrti“
Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka nakreslí na flipchart myšlienkovú mapu (viď. Poznámky). Študenti/tky vymýšľajú všetky detaily spájajúce sa k daným slovám: slovo, frázu, krátku vetu. (Možné voľby slov: závislosť, bezohľadnosť, ilúzie, bolesť, choroba, smrť, rodina, …).

Učiteľ/ka dopisuje do plagátu všetky nápady a potom uvedie tému hodiny: dôvody, prečo niektorí ľudia užívajú drogy.

Krok 2: Učiteľ/ka predstaví pripravenú prezentáciu na tému: Prečo je pri drogách dôležitá prevencia?

Krok 3: Učiteľ/ka rozdelí triedu na štvorice alebo pätice. Každá skupina si po dohode vyberie 3 príčiny, ktoré sú podľa nich najdôležitejšie, a zvolia si tiež rečníka, ktorý bude prezentovať názory skupiny triede a bude s ostatými viesť dialóg. Študenti a študentky v skupinkách diskutujú a vyjednávajú o najdôležitejších príčinách a dôvodoch.

Študenti/tky  hľadajú argumenty, sprostredkúvajú detaily príbehov, ktoré poznajú z tlače alebo zo skúsenosti. Odpovede sa zapisujú.

(Možné odpovede: nedostatok informácií, modely v rodine, zvedavosť, vplyv rovesníkov (alebo skupiny kamarátov a kamarátok), problémy v škole, problémy v rodine (neprítomnosť jedného z rodičov alebo oboch rodičov, nedostatočný záujem rodičov o dieťa, …), pre zábavu, chvastanie atď.)

Krok 4: Každá skupina napíše na svoj flipchart doplnené vety o užívaní drog (viď. Poznámky). Mali by nájsť pozitívne aspekty situácie, v ktorej sa konzument drog nachádza, mali by nájsť riešenia na prekonanie situácie.

Každá skupina bude prostredníctvom rečníka prezentovať svoje riešenia. Učiteľ/ka ohodnotí tvorivosť, spôsob prezentácie a schopnosť presvedčiť rečníkov ostatých tímov. Po prezentácií riešení majú ostatné skupiny príležitosť položiť otázky, aby si overili použiteľnosť uvedených riešení vo vybraných situáciách.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka si vedie tabuľku, kde si zaznačí meno študenta alebo študentky, jeho/jej schopnosť debatovať, silné a slabé stránky (v závislosti na tom, čo vyžaduje od študentov a študentiek). Učiteľ/ka povzbudí každého študenta a študentku a poradí im, ako by mohli zlepšiť svoj prejav a vyjednávanie s druhými.

Poznámky:

(Myšlienková mapa bude v grafickom návrhu)

 

 1. SKUPINA:

Mnoho mladých ľudí začne fajčiť kvôli tomu, že fajčia aj ich rodičia. Môžu začať piť, lebo vidia, ako v tomto smere ich otec prekračuje hranicu.

Ak nechceme byť ako oni, máme veľa možností. Tu je zopár príkladov dobrých vecí, ktoré môžeme robiť:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. SKUPINA:

Veľa mladých ľudí začne fajčiť alebo piť alkohol, lebo to je spôsob ako sa zabaviť so svojimi priateľmi.

Ako sa môžete zabávať so svojimi priateľmi bez cigariet a alkoholu:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. SKUPINA:

Často sa stáva, že nejaký kamarát alebo kamarátka ťa presviedča, že sa nič nestane, ak budeš fajčiť. Môže ti hovoriť, že ak nebudeš fajčiť, tak ostatí ťa budú považovať za zbabelca. V skutočnosti ale tento človek nie je tvoj/a kamarát/ka.

Naozajstný/á kamarát/ka sa správa takto:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 1. SKUPINA:

Zvedavosť je prirodzená túžba zisťovať / vidieť / skúšať / spoznávať nové veci, udalosti, javy. Zvedavosť je dobrá vec, pretože pomocou nej spoznávame svet a učíme sa nové veci. Je dobré byť zvedavý/á, ale niektorí z nás sú zvedaví na cigarety, drogy, alkohol.

Tu sú nejaké dobré veci, ktoré môžeme robiť / spoznávať / zisťovať z čistej zvedavosti:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. SKUPINA

Vo viacerých prípadoch môžu mladých ľudí k drogám priviesť rôzne problémy. Môžu to byť napríklad tieto situácie:

Zlé študijné výsledky

Prepadnutie z nejakého predmetu

Ukončené priateľstvo atď.

Takto sa môžeme naozaj vysporiadať s týmito problémami:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………