Genocída v 20. storočí

Predmet: História
Zhrnutie: Študenti/tky v skupinách hľadajú informácie o genocídach v 20. storočí. Zistené informácie prezentujú triede, na posilnenie svojich argumentov využívajú konkrétne príklady.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky porozumejú 3 základným znakom genocídy.
  • Študenti/tky si rozvinú schopnosť prezentovať a vyhodnocovať informácie z internetu a podporovať svoje argumenty príkladmi.
Príprava:

Každá dvojica by mala mať prístup na internet, prípadne učiteľ/ka poskytne 4 články o genocídach pre každú dvojicu.

Učiteľ/ka pre každú dvojicu pripraví pracovný list s tabuľkou (viď. Poznámky).

Popis:

Krok 1: Študenti/tky majú za úlohu pripraviť definíciu genocídy vlastnými slovami. Definície sa zapíšu, následne učiteľ/ka zadá úlohu nájsť definíciu genocídy na internete alebo v učebniciach. Potom porovnajú tieto definície so svojimi vlastnými definíciami.

Krok 2: Trieda sa rozdelí do 4 skupín, každá skupina dostane pracovný list s tabuľkou (viď. Poznámky). Ich úlohou je zistiť si informácie na internete a doplniť tabuľku. Každá skupina pracuje na jednom príklade genocídy. Následne v 3-minútovej reči každá skupina prezentuje informácie, ktoré našla. Musia pokryť všetky polia v tabuľke, ostatní z triedy si na základe týchto informácií dopĺňajú tabuľku v pracovnom liste.

Krok 3: Diskusia, v ktorej študenti a študentky premýšľajú nad informáciami, ktoré zistili. Prečo sa tieto genocídy udiali? Ktorá genocída bola pre vás najhrozivejšia? Čo by sme mali robiť, aby sme sa v budúcnosti vyhli genocídam?

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka otestuje nadobudnuté vedomosti študentov a študentiek.

Poznámky:
  Holokaust Genocída Arménov Kambodžská genocída Rwandská genocída
Príčina        
Utláčaná skupina        
Utlačovatelia        
Príklady utláčania        
Dnešná situácia