Druhá svetová vojna

Predmet: História
Zhrnutie: Študenti/tky sa naučia a zopakujú si vedomosti o druhej svetovej vojne tak, že vytvoria porovnania situácií rozličných krajín v Európe a Ázii. Študenti a študentky si v skupinách vytvoria prezentáciu o zadanej krajine.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je zhruba 90 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky nadobudnú nové vedomosti o druhej svetovej vojne a o dôsledkoch, ktoré táto vojna mala na ázijské krajiny.
  • Študenti/tky sa naučia skupinovej práci, zlepšia si prezentačné schopnosti a naučia sa rýchlo reagovať na otázky.
Príprava:

Učiteľ/ka si pripraví otázky na zopakovanie dôsledkov druhej svetovej vojny.

Učiteľ/ka si pripraví prezentáciu o dôsledkoch druhej svetovej vojny na ázijské krajiny.

Učiteľ/ka pripraví pre študentov a študentky pracovný list s náčrtom, ako má prezentácia vyzerať.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka otvorí kolo otázok a odpovedí na tému najdôležitejších informácií o druhej svetovej vojne, ktoré už by mali študenti a študentky ovládať z predchádzajúcich hodín.

Krok 2: Učiteľ/ka načrtne a vysvetlí historický kontext situácie v Ázii po druhej svetovej vojne a počas Studenej vojny. Učiteľ/ka rozdelí triedu do skupín a každej pridelí jednu ázijskú a jednu európsku krajinu na analyzovanie.

Krok 3: Študenti a študentky dostanú 15 minút na to, aby si prečítali o krajinách, ktoré im boli pridelené. Potom bude nasledovať skupinová diskusia, kde sa celá trieda oboznámi so základnými informáciami o daných štátoch.

Krok 4: Každá skupina bude mať na prezentáciu 4 minúty, počas ktorých načrtne situáciu v pridelenej európskej a ázijskej krajine a uvedie, v čom sú podobné a v čom sa odlišujú. Ostatní si robia počas prezentácie poznámky a pripravujú si otázky. Po každej prezentácii nasleduje kolo otázok a odpovedí vedené študentmi a študentkami.

Vyhodnotenie:

Zapájanie sa do skupinovej práce či pýtanie sa relevantných otázok po prezentáciách iných skupín by malo byť ohodnotené dobrou známkou. Okrem toho je dôležité triede zdôrazniť, že je nutné mať v prezentáciách jasnú štruktúru a dané štáty medzi sebou porovnávať.