Dôsledky priemyselnej revolúcie – detská práca

Predmet: História
Zhrnutie: Študenti/tky sa dozvedia viac o detskej práci, premýšľajú a rozprávajú o jej príčinách. Vyučovacia hodina sa sústredí na to, kedy, kde a prečo bola alebo je detská práca nevyhnutná. Pomocou metódy „Názorová váha“ si študenti/tky uvedomia svoj postoj k tejto téme.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky si uvedomia kauzálne prepojenie priemyselnej revolúcie a detskej práce.
  • Študenti/tky si precvičujú kritické myslenie a analyzujú svoje zakorenené názory, učia sa obhájiť a hľadať argumenty, ktoré podporujú ich názory.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví zoznam tvrdení o využití detskej práce v dobe priemyselnej revolúcie a teraz.

Učiteľ/ka usporiada triedu tak, aby bolo možné využiť metódu „Názorová váha“.

Popis:

Krok 1: Študenti a študentky sa oboznámia s témou hodiny – detská práca ako dôsledok priemyselnej revolúcie. Môžete začať diskusiou učiteľa/učiteľky s triedou, výkladom alebo môžete použiť vhodné učebnice. Úloha študentov a študentiek bude vytvoriť definíciu detskej práce a následne ju zdieľať s ostatnými v triede.

Krok 2: Metóda „Názorová váha“: 1 stena triedy je označená nápisom „Úplne súhlasím“, druhá stena „Vôbec nesúhlasím“. Učiteľ/ka bude čítať tvrdenia, študenti a študentky si budú vyberať, nakoľko s daným tvrdením súhlasia / nesúhlasia. Čím bližšie k stene sa postavia, tým viac s daným tvrdením súhlasia / nesúhlasia. Študenti a študentky sa rozhodujú na základe svojho osobného názoru. Keď sa všetci umiestnia na „váhe“, učiteľ/ka vyzve niekoľkých ľudí (najlepšie s rôznymi názormi), aby vysvetlili svoje postavenie na váhe.

  • Detská práca by mala byť zakázaná.
  • Nie je dobré, ak deti pracujú kvôli tomu, aby pomohli nakŕmiť svoje rodiny.
  • Všetky deti by mali dostávať prídavky.
  • Deti by mali mať právo zarobiť si niečo navyše k svojmu vreckovému.
  • Nevadí mi, ak deti pracujú vo svojom voľnom čase.
  • Stredoškolskí študenti a študentky by mali začať pracovať, aby sa pripravili na dospelácky život.
  • atď.

Krok 3: Všetci vytvoria slovnú mapu o svojom osobnom názore na detskú prácu.

Vyhodnotenie:

Všetci napíšu krátku esej na tému detská práca. Esej bude ohodnotená.