Doplaz sa pre moc a bohatstvo

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti/tky sa pomocou simulácie dozvedia, ako je na svete rozdelené bohatstvo. Hra s rýchlym tempom pomôže študentom a študentkám porozumieť vzťahom medzi peniazmi a mocou, znevýhodnením a spravodlivosťou, chudobou a bohatstvom. Nasledovať bude dlhá rozprava a diskusia.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 90 minút (2 x 45 minút).
Ciele:
 • Študenti/tky porozumejú neprávosti vo svete, ktorá pramení z nerovnomerného rozdelenia bohatstva a moci. Budú vedieť kriticky rozmýšľať o príčinách a dôsledkoch chudoby.
 • Študenti/tky budú presadzovať ľudskú dôstojnosť a spravodlivosť.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví:

 • 120 čokoládových mincí (alebo cukríkov zabalených v pozlátku),
 • 4 – 5 párov ponožiek,
 • 3 plagáty popisujúce 3 hlavné skupiny: Tí, čo majú; Tí, čo nemajú; Tí, čo majú trochu,
 • Otázky do debaty (napísané na flipcharte alebo na tabuli)

Usporiadanie triedy: stoličky sú v kruhu, v strede je voľné miesto.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka vysvetlí, že nasledujúca hra bude simulácia. Účastníci si v nej medzi seba rozdelia svetové bohatstvo. Mince nezastupujú iba peniaze, ale aj bývanie, jedlo, školy, zdravotnú starostlivosť, politický vplyv a iné.

Krok 2: Cieľom hry je nazbierať čo najviac mincí. Jedno dôležité pravidlo: nikto nemôže počas hry nikoho chytať. Za porušenie pravidla je trest, napríklad odobranie jednej až všetkých mincí.

 • Niekoľko hráčov je špeciálnych:
  • Učiteľ/ka rozdelí 20 mincí 4 – 5 hráčom
  • 4 – 5 hráči dostanú pár ponožiek, ktoré majú mať navlečené na rukách až do konca hry. Diskusia o týchto podmienkach bude prebiehať až neskôr.
 • Rozsypte 100 mincí do stredu kruhu: toto je svetové bohatstvo!
 • Odštartujte študentov a študentky. Ich úlohou je pozbierať čo najviac mincí. Táto časť trvá 1 – 2 minúty.
 • Keď sú všetky mince vyzbierané, hráči si spočítajú, koľko majú mincí. Všetci sa postavia do stredu kruhu a učiteľ/ka opäť usadí študentov a študentky podľa toho, koľko majú mincí. Na začiatok kruhu si sadnú tí, ktorí majú najmenej, až po tých, ktorí majú najviac. Učiteľ/ka povie číslo a študenti a študentky s týmto počtom mincí si sadnú na určené miesto.

Krok 3: Učiteľ/ka pripomenie študentom a študentkám, že mince reprezentujú bohatstvo a moc v svete. Počet mincí zásadne ovplyvňuje ich život. Učiteľ/ka prečíta nasledujúce charakteristiky 3 skupín a sústredí sa pri tom na tú skupinu študentov, ku ktorej sa popis vzťahuje. Toto môže ešte viac posilniť ich osobnú reakciu na danú informáciu.

 • Tí, čo nemajú: hráči s 2 a menej mincami: Bude pre vás ťažké prežiť kvôli chorobám, podvýžive a nedostatku pitnej vody. Mnohí z vás hladujú, veľa detí zomrie. Máte nedostatočný prístrešok. Nemáte dostatočné vzdelanie alebo nemáte žiadne vzdelanie. Máte málo alebo aj nič na uspokojenie svojich základných potrieb. Váš hlas má koeficient 0,5.
 • Tí, čo majú trochu: hráči s 3 – 5 mincami: Ste schopní pokryť vaše základné potreby: máte prístup k základnému vzdelaniu, máte vhodné jedlo a výživu, máte prístup k zdravotnej starostlivosti a vhodné bývanie. Váš hlas má koeficient 2.
 • Tí, čo majú: hráči s 6 a viac mincami: Ste schopní uspokojiť všetky svoje základné potreby a väčšinu vašich túžob: máte prístup k základnému aj vyššiemu vzdelaniu (stredné školy, univerzity), máte vhodné jedlo a výživu, dobrú zdravotnú starostlivosť, vhodné bývanie, hračky, televízor, autá, počítače a všetky luxusné veci. Váš hlas má koeficient 5.

Krok 4: Hráči vytvoria štvorice alebo pätice, najlepšie s hráčmi z rovnakej ekonomickej kategórie: Tí, čo majú; Tí, čo nemajú; Tí, čo majú trochu. Učiteľ/ka im prečíta otázky na premýšľanie (otázky sú zapísané aj na flipcharte, aby študenti/tky lepšie rozumeli a aby sa k nim dalo ľahko vrátiť späť):

 • Aké máte pocity z toho, ako ste získali mince? Aký máte pocit z toho, ako sú rozdelené? Bolo to pre všetkých spravodlivé?
 • Kto z našej spoločnosti / z našej krajiny / z našej školy sú Tí, čo majú; Tí, čo nemajú; Tí, čo majú trochu?

Po 10 minútach diskusie učiteľ/ka požiada  hráčov, aby sa podelili o svoje pocity s celou skupinou. Teraz nediskutujte, iba si vypočujte rôzne hlasy, ktoré podporia zážitok.

Učiteľ/ka položí otázku: Myslíte si, že svetové bohatstvo a moc by sa mali prerozdeliť? Študenti/tky odpovedajú na otázku tak, že sa postavia do jedného zo štyroch rohov, ktoré sú označené nápismi: ROZHODNE ÁNO, ROZHODNE NIE, ASI ÁNO, ASI NIE.

Študenti/tky obhajujú svoj názor, učiteľ/ka sedí v strede triedy a pohybuje sa smerom k skupine s najpresvedčivejšími argumentami.

Vyhodnotenie:

Študenti/tky zhrnú svoje náhľady, poučenia a otázky, s ktorými odchádzajú.

Učiteľ/ka môže pustiť kúsok z videa “If the earth were a village” (Keby bola zem dedina).

Každý si môže vziať jednu čokoládovú mincu, zvyšok mincí dostane skupina s najlepšími argumentami.

Poznámky:
 1. Téma ohľadom ekonomickej situácie nemusí byť zaujímavá pre adolescentov a nemusí byť zrozumiteľná pre 10-ročné deti. Preto by učiteľ/ka mohol/la uviesť niekoľko príkladov alebo situácií, ktorým musí čeliť každá rodina alebo komunita v dôsledku rozdelenia bohatstva a moci.
 2. Nesmelým študentom, ktorí nechcú hovoriť, môžete dať viac času na prípravu a zapísanie svojich odpovedí alebo im dajte za odmenu čokoládové mince.
 3. Treba počítať s tým, že v triede môžu byť agresívni hráči, ktorí môžu počas hry niekoho zraniť. Pokúste sa predísť kritickým situáciám tým, že budete opakovať pravidlá hry alebo hru na pár sekúnd aj zastavte.

Zaujímavé odkazy:

http://www.odt.org/pop.htm

http://www.miniature-earth.com/

http://www.toby-ng.com/graphic-design/the-world-of-100/