Determinant matice – cvičenie

Predmet: Prírodné vedy
Zhrnutie: Študenti/tky si precvičia určovanie determinantu matice tretieho rádu. Tiež si precvičia použitie argumentov v ústnom prejave, v monológoch a dialógoch, využitie rôznych spôsobov interpretácií cvičenia a výsledku, identifikáciu argumentačných štruktúr s cieľom zistenia logiky a koherencie tvrdenia, porovnávanie argumentov z hľadiska formovania vlastného názoru.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je približne 45 minút.
Ciele:
 • Študenti/tky identifikujú dáta a matematické vzťahy a prepoja ich podľa kontextu, v ktorom sa nachádzajú.
 • Študenti/tky budú pracovať s veľkým množstvom rôznych dát z rôznych matematických štruktúr a súvislostí.
 • Študenti/tky budú schopní vyjadriť matematické kvantitatívne alebo kvalitatívne charakteristiky v určitých konkrétnych situáciách a aj algoritmy na ich vyriešenie.
 • Študenti/tky budú analyzovať a interpretovať matematické charakteristiky problémovej situácie.
Príprava:

Trieda sa rozdelí do 3 tímov

 • Tím 1: Trojuholníková matica
 • Tím 2: Sarussove pravidlo
 • Tím 3: Rozhodcovia: 3 študenti/tky a učiteľ/ka
Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka si overí, aké stratégie riešení determinantov matíc si trieda pamätá. Cvičenia na určenie determinantu matice 3. rádu.

Krok 2: Prvé 2 tímy pracujú 15 minút na tom, aby vyzdvihli výhody pridelenej riešiteľskej stratégie (na flipcharte). Oba tímy si vyberú hovorcu alebo hovorkyňu, ktorí budú obhajovať postoj svojho tímu. Oba tímy majú 5 minút na prezentáciu svojich argumentov. Do prezentácie musia zahrnúť aspoň jedno z cvičení, ktoré pred tým dostali od učiteľa alebo učiteľky. Po prezentáciách vstupuje do hry aj tretí tím. Vyhodnotí chyby každého účastníka a vyzdvihne silné stránky. Tretí tím rozhodne, kto vyhral debatu.

Vyhodnotenie:

Študenti a študentky, ktorí sa aktívne a správne zapájali, dostanú známku, ktorá by ich mala povzbudiť k ďalším debatám. Títo študenti/tky predstavia nápady, ako by sa mohli vyvíjať ďalšie debaty.

Poznámky:

Tipy pre študentov a študentky

 1.   Nezabúdaj na férovú hru!
 2.   Všetky nápady sú dobré.
 3.   Všetci členovia tímu sú dôležití.
 4.   Najdôležitejšie argumenty neprináša vždy ten/tá s najsilnejším hlasom.
 5.   Používaj vhodný jazyk.
 6.   Ak nie teraz, tak určite nabudúce.