Dejepisné učebnice sú preplnené

Predmet: História
Zhrnutie: Študenti/tky sa vrátia späť k hodinám dejepisu z uplynulého školského roku a určia historické postavy, ktoré sa im najviac páčili. Malo by sa jednať o poslednú hodinu dejepisu v danom školskom roku, aby bolo možné zovšeobecňovať a sústrediť sa na dôsledky naučeného učiva.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky budú schopní diskutovať o rôznych historických postavách, o ktorých sa učili v uplynulom školskom roku.
  • Študenti/tky si budú rozvíjať argumentačné a refutačné zručnosti.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví potrebné pracovné listy a zoznam preberaných historických postáv.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka uvedie tému a ciele hodiny, rozdá pracovné listy. Trieda sa rozdelí do dvojíc. Každá dvojica dostane pridelenú jednu historickú postavu a bude musieť obhájiť jej zotrvanie v dejepisných učebniciach. Všetky argumenty by mali obsahovať učivo, ktoré sa prebralo počas školského roku na dejepise.

Krok 2: Každá dvojica prezentuje svoju historickú postavu a argumenty, ktoré obhajujú jej rolu v histórii a v historických učebniciach. Každá dvojica tiež predstaví argumenty proti jednej postave.

Krok 3: Učiteľ/ka zaháji hlasovanie ohľadom toho, ktoré historické postavy by mali ostať v dejepisných učebniciach.

Vyhodnotenie:

Učitelia a učiteľky môžu využiť toto cvičenie na to, aby si overili vplyv svojej práce a tiež porozumenie prebratého učiva z uplynulého školského roka.

Poznámky:

“Dejepisné učebnice sú preplnené”

Pracovný list

Je jar 2016. Minister školstva plánuje reformu, v ktorej by zrušil tretinu hodín dejepisu v školách. Minister nariadil svojim poradcom, aby začali analyzovať učebné osnovy a dejepisné učebnice a vymazali z nich historické postavy, ktoré nenapĺňajú jeho víziu „nového a reformovaného dejepisu“.

Minister tvrdí: „Všetko je to neuveriteľne nudné. Rovnaké príbehy, rovnaké tváre, rovnaká história. Jednoducho to nemôžem zniesť. Dejepisné učebnice sú plné nezmyslených faktov a mien. Práve preto sú učebnice také ťažké!“ Minister podniká radikálne kroky na popularizáciu histórie.

V súvislosti s ideálmi demokracie minister využil práve vynájdený stroj času a zvolal 10  ohrozených historických postáv, ktorým hrozí vymazanie z učebníc dejepisu. Obhajovať sa budú tieto historické postavy:

Napoleon

Cézar

Hitler

Stalin

Jana z Arku

Katarína Veľká

Kolumbus

Rosa Parks

Martin Luther

Ramses II

Každá historická postava bude prezentovať svoje argumenty ohľadom toho, prečo by mala ostať v učebniciach dejepisu. Každá postava si môže vybrať nejakú inú postavu, o ktorej si myslí, že nemá svoje miesto v modernej histórii.

Trom historickým postavám sa už nevráti ich niekdajšia historická dôležitosť a budú vymazané z dejepisných učebníc.