Debata pri okrúhlom stole

Predmet: Prierezové témy
Zhrnutie: Študenti a študentky diskutujú o svojich názoroch na zadaný problém. Učebný plán sa dá uplatniť na rôzne predmety, keďže je na učiteľovi vybrať tézu súvisiacu s preberaným učivom.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 60–75 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky dokážu vyjadriť a vysvetliť svoj názor na riešenie problémov.
  • Študenti/tky dokážu argumentovať.
Príprava:

Učiteľ/ka usporiada lavice v miestnosti do kruhu.

Popis:

KROK 1: V prípravnej fázy sa vyberie vopred zadaná téza k okrúhlemu stolu. Príklady téz:
Móda je umenie.
Zahraničné filmy by mali byť vysielané výhradne v pôvodnom znení a s titulkami.
Egypt bol kolískou európskej civilizácie.
Dráma je efektívnejšia umelecká forma ako poézia.

KROK 2: Počas realizačnej fázy sa uplatňujú nasledujúce kroky:
1.Učiteľ/ka predstaví návrh štruktúry okrúhleho stola 15–30 min.
2.MODERÁROR – uvedie do témy a otvorí debatu v rámci okrúhleho stola 1 min.
3.REČNÍK ZA – argumentuje v prospech tézy 1 min. (3 min.)
4.REČNÍK PROTI – argumentuje v neprospech tézy 1 min. (3 min.)
5.PRIESTOR NA OTÁZKY – ostatní účastníci debaty kladú otázky a ktorýkoľvek z rečníkov môže odpovedať (nielen ten, na koho sa prípadne obráti účastník) 4 min. (7 min.)
6.PRIESTOR NA DEBATU – moderátor otvorí diskusiu k predmetnému problému, moderuje ju, vyzýva k príspevkom a v prípade problémov koriguje výstupy 6 min. (12 min.)
7.UZAVRETIE DEBATY – moderátor debaty zhrnie okrúhly stôl 1 min. (2 min.)
8.HLASOVANIE – moderátor riadi hlasovanie študentov a oznamuje víťaza. 1 min. (2 min.)
9.REFLEXIA OKRÚHLEHO STOLA – zhodnotenie priebehu diskusie, posúdenie kritérií hodnotenia a výsledku hlasovania 15 min

Vyhodnotenie:

Rovesnícke hodnotenie

Poznámky:

Okrúhly stôl a jeho časové koordináty je možné upravovať podľa pokročilosti študentov v debatovaní, príp. podľa počtu študentov v skupine. Je možné na klasickej hodine stihnúť 2-3 okrúhle stoly so začiatočníkmi alebo 1 debatu s pokročilejšími študentmi.

BIBLIOGRAFIA
SNIDER, A. – SCHNURER, M. Many sides. Debates across the curriculum. New York: International Debate Education Association, 2006. 308 p. ISBN 978-1-932716-17-7.