Planeet, katastroofid

Õppeaine: Keel klassi
Kokkuvõte: Õpilased kordavad üle viimati õpitud sõnavara. Antud tunnikava kasutab näitena katastroofide teemat, kuid sobib kasutamiseks ka erinevate muude teemade puhul. Õpilased vaatavad videot, märgivad üles teemakohased sõnad ja väljendid ning teevad improkõnesid teema kohta.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased kinnistavad temaatilist sõnavara.
  • Õpilased kasutavad kolme sõna kõnelemisharjutust ning improkõnesid.
Ettevalmistus:

Õpilastele antakse kodune ülesanne külastada internetilehti, et koguda ja lugeda lisainfot katastroofide kohta.

http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/in-news-natural-disasters; http://www.bbc.com/news/magazine-32348749

Õpetaja valmistab ette 10 sõna või väljendit katastroofide kohta, mis on kirjutatud eraldi paberitükkide peale. Lisaks sellele seab õpetaja klassile näitamiseks valmis video “15 Most destructive natural disasters in history” (www.youtube.com/watch?v=nmdwmtIg4ow).

Kirjeldus:

1.Õpetaja kirjeldab tunni eesmärke, ülesandeid ning hindamisreegleid. Õpetaja valib õpilaste hulgast ajamõõtja.

Enne video vaatamist annab õpetaja õpilastele ülesande kuulata ning märkida üles 10 sõna, mis viitavad erinevatele katastroofiliikidele. Õpilased vaatavad videot

2. 10 vabatahtlikku õpilast valivad õpetajalaualt ühe paberilipiku, millel on kirjas üks katastroof. Õpilastele antakse kaks minutit ettevalmistusaega.

Pärast ettevalmistust on igal vabatahtlikul üks minut aega, et rääkida paberil olevast katastroofist.

Õpetaja annab kõnede kohta tagasisidet.

3. Järgnevalt kutsutake kolm uut õpilast klassi ette ja igaühele antakse klassi poolt uus sõna katastroofide kohta. Esimene õpilane räägib enda sõnast ühe minuti. Järgmine õpilane peab rääkima enda sõnast, kuid ühtlasi integreerima ka eelmise õpilase sõna enda kõnesse. Kolmas kõneleja peab rääkima enda sõnast ning samuti teise kõneleja sõnast.

Õpetaja annab kõnede kohta tagasisidet.

4. Õpetaja palub ühel õpilasel pidada improkõne. Õpilasele antakse paber, millel on üks väide või tsitaat katastroofide teemal. Õpilasele antakse kahe minutit ettevalmistuseks. Selle aja jooksul kirjutab õpetaja antud väite või tsitaadi ka tahvli peale ja ülejäänud õpilastel palutakse samuti mõelda teema peale ning selle peale, millise kõne nemad teeksid.

Algselt valitud õpilane teeb kõne ning õpetaja annab tagasisidet.

Õpetaja palub õpilastel koduse ülesandena korrata ning olla valmis sõnadetööks katastroofide teemal.

Hindamine:

Kõik õpilased, kes tegid tunni jooksul kõnesid, saavad hinde. Ajamõõtja saab näiteks ühe boonuse järgmiseks suuliseks esituseks.