Paluküla – juhtumi analüüs

Õppeaine: Aineteülene
Kokkuvõte: Õpilased arutavad juhtumit, mis puudutab kohaliku elanikkonna erinevaid huvigruppe. Õpilased antakse positsioonid, mida nad peavad toetama ja kaitsma. Tunnis peetakse kohalik koosolek, et lahendada juhtumis välja toodud probleem. Antakse mitmeid kodutöid ja grupitöö ülesandeid.
Kestus: Kestus on umbes 180 minutit (4x45 minutit). Tunniplaani on võimalik vajadusel lühendada.
Eesmärgid:
 • Õpilased arendavad oskusi, mis puudutavad ajurünnakut, suulist ja kirjalikku eneseväljendust, argumenteerimist, grupitööd ja avalikku esinemist.
 • Õpilased tutvuvad ja õpivad arvestama seisukohtadega, millega nad igapäevaselt ei pruugi kokku puutuda.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette käsilehed juhtumikirjeldusega.

Õpetaja võiks ette valmistada ka kaamera, et väitlust/koosolekut ka filmida.

Kirjeldus:
 1. Õpetaja jagab õpilased gruppidesse ning määrab igale grupile huvigrupi, mida nad peavad esindama. Õpetaja tutvustab õpilastele juhtumit, mida arutlema hakatakse. Õpilased peavad tegema grupisisese ajurünnaku, et selgitada välja enda huvigrupi positsioon suusakeskuse rajamise osas ning millised argumendid nende positsiooni toetavad. Ajakirjanike grupp peaks ette valmistama küsimused, millega nad saavad küsida selgitusi või otsida nõrku kohti huvigruppide seisukohtade osas. Moderaatori ülesanne on välja mõelda täpne formaat avalikuks väitluseks. Kui tunnikava on jagatud erinevateks osadeks võib anda koduseks ülesandeks ette valmistada kõned, mis selgitavad gruppide positsioone ja argumente, mida nad enda seisukohtade toetuseks kasutavad.
 2. Õpilased analüüsivad enda kõnesid ning teevad viimased ettevalmistused, et olla valmis teisi oma seisukohas veenma.
 3. Toimub lindistatud avalik väitlus klassis. Moderaator peaks juhtima väitlust. Igal grupil peaks olema määratud aeg, mille jooksul nad saavad esitada oma argumendid. Samuti peaks olema aeg, mil grupid saavad teiste argumente ümber lükata. Ajakirjanikel peaks olema debati viimases osas võimalus küsida huvigruppidelt küsimusi. Väitluse lõppedes peaks moderaator panema juhtumis esitatud küsimuse hääletusele.
 4. Klassiruumis analüüsitakse videot väitlusest. Õpetaja peaks juhtima diskussiooni, kus arutatakse huvigruppide argumentide tugevaid ja nõrku külgi, ajakirjanike küsimusi ning moderaatori poolt paika pandud väitlusformaati. Õpetaja võib anda koduseks ülesandeks kirjutada avaliku väitluse kohta uudislugu või artikkel.
Hindamine:

Õpilasi tuleks hinnata nende osaluse ja huvigruppide esindamise järgi, samuti võib hinnata koduseid ülesandeid (kõned ja artiklid).

Lisad:

Juhtum

Rapla maakonnas Kehtna vallas asub Paluküla hiiemägi. Tegu on ajaloolise Harjumaa kõrgeima mäega. Siinse liigirikka looduse kaitseks on loodud Kõnnumaa maastikukaitseala. Hiiemäel asub Tõnniauk, kuhu tuuakse siiani ohvriande. Taarausulistel on suur austus selle mäe vastu. Hiiemäele soovitakse rajada suusakeskust, mis pakuks tööd ja edendaks eesti rahva tervislikke eluviise. Huvigrupid on kogunenud vallamajja koosolekule.

Huvigrupid:

 • suusakeskuse rajajad
 • looduskaitsjad
 • kohalikud elanikud
 • vallavalitsuse liikmed
 • koosoleku juhataja
 • ajakirjanikud