Online-väitlus

Õppeaine: Aineteülene
Kokkuvõte: Õpilased harjutavad online-väitluse kaudu infootsimise, argumentatsiooni ja ümberlükkega seonduvaid oskuseid. Väitlusteema võib olla parasjagu õpitava teemaga seotud. Online-väitlust võib kasutada pikema perioodi jooksul koduse ülesandena või organiseerida seda mitme tunni vältel, kui arvuti kasutamise võimalus on olemas.
Kestus: Kestus on umbes 3x45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased otsivad infot ja analüüsivad tunniteemat süvitsi.
  • Õpilased arendavad infootsimise, kriitilise mõtlemise, argumentatsiooni ja ümberlükke oskuseid.
Ettevalmistus:

Õpetaja valib väitlusteema kas iseseisvalt või koos õpilastega. Õpetaja valmistab ette online-väitluseks platvormi, soovituslikud võimalused on Google Drive või Dropbox. Õpetaja loob dokumendi, mida õpilased saavad hiljem väitluse tarbeks täita.

Kirjeldus:
  1. Õpetaja selgitab õpilaste online-väitluse formaati, tähtaegu ning teemat. Moodustakse neljaliikmelised grupid. Igas grupis on kaks inimest, kes on teema poolt ning kaks õpilast teema vastu.
  2. Õpilased koguvad ja uurivad väitlusteema kohta informatsiooni.
  3. Jaatav pool alustab väitlust, kirjutades oma argumendid kõigiga jagatud dokumenti. Järgmisena lükkab eitav pool jaatuse argumendid ümber ning kirjutab juurde enda argumendid. Seejärel tugevdab jaatav pool oma argumente. Väitlus lõpeb kas teise eitava õpilasega, kes lükkab ümber jaatava poole argumendid ja toob oma uued argumendid või kokkuvõtvate kõnedega, mille mõlemad pooled kirjutavad, et välja tuua peamised vaidluskohad. Kõnede pikkused võib enne väitluse algust kokku leppida.
Hindamine:

Väitlust tuleks hinnata hindamiskeemi järgi.

Argumendid peaksid olema struktureeritud ja seletatud. Argumendil peaks olema neli osa: väide, seletus, tõestus ja järeldus. Kui kõik osad on olemas, tuleks argumendile anda neli punkti. Iga puudu oleva osa arvelt kaotatakse üks punkt.

Igal ümberlükkel peaks samuti olema neli osa: vastuväide, vastuväite seletus, vastuväite tõestus, järeldus. Kui kõik osad on olemas, saab ühe ümberlükke eest neli punkti. Iga puuduv osa võtab punkte alla.

Väitlust võivad hinnata ka õpilased kasutades samasugust hindamisskeemi.