Pasiaukojimo prasmė

Dalykas: Įvairūs
Aprašymas:
ETIKOS PAMOKOS PLANAS

Autorė Vilhelmina Urbonienė ( Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija)

TEMA: Pasiaukojimo prasmė

PORTA ITINERI LONGISSIMA

SUNKUS TIK PIRMASIS KELIONĖS ŽINGSNIS

KLASĖ:  (I−II gimnazijos) klasės.

ATLIKIMO LAIKAS: 1 pamoka.

MOKYMOSI UŽDAVINIAI

 

 

Mokiniai gebės kritiškai  2 – 3 sakiniais įvertinti savo požiūrį į  pasiaukojimo reikšmę ir nurodys skirtumą tarp argumentų

,, už“ ar ,, prieš“ pasiaukojimo tema. Patys įsivertins savo poelgį

MOKINIŲ PASIEKIMAI

(Pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, 2008 m.).Dalyko kompetencija (etika)

Nuostatos. Būti kritiškam beprasmio pasiaukojimo atžvilgiu.

Gebėjimai. Protingai įvertinti pasiaukojimo, priedermės ir pareigos reikšmę.

Žinios ir supratimas. Paaiškinti, kokie yra pasiaukojimo stereotipai ir kaip jų išvengti. Žinoti pasiaukojimo tikslus ir problemas.

MOKYMOSI VEIKLA

 

ĮVADAS. 5 min. Pirmoje pateiktyje mokiniai mato kelią į dangų ir užrašą ,, Gyvenimo prasmė“. Pokalbio klausimai:

Kaip turime gyventi, kad gyvenimo kelias įgytų prasmę?

Kokį žingsnį į tikrą gyvenimą žengti sunkiausia?

Mokytojas pasako lotynišką posakį

,, PORTA ITINERI LONGISSIMA“ ir vertimą prašo perskaityti iš skaidrės  mokinį. SUNKUS TIK PIRMASIS KELIONĖS ŽINGSNIS.

Mokiniams pasiūlomas apšilimo metodas pabūti

,, Spausdinimo mašinėlės“ klaviatūros raide ir atspausdinti pamokos temą. Ši užduotis juos labai sudomina. Mokiniams išdalinamos vienkartinės lėkštės ant kurių užrašyta po raidę. Mokiniai iš raidžių sudeda pamokos temą – PASIAUKOJIMAS. Mokytojas paprašo pasilikti tik tris raides, kurios ir bus pamokos tikslas : AUK. Kada mes paaugame?

Pateikiamas provokuojamas klausimas, pvz., Ar galima visuomenę įtikinti, kad reikia aukotis dėl kitų?  arba užduoti („kabliuką“) : Pabandykite įtikinti bendraamžį pakeisti požiūrį bei elgesį šia tema. Mokiniams pasiūloma pasirinkti ,, už“ ar

,, prieš“ pasiaukojimą poziciją. Mokiniai sustoja į dvi eiles ir naudodamiesi  linijinio debatų metodo principu ,, Gerbiu tavo nuomone, bet nesutinku, nes“   išsako savo požiūrį į pasiaukojimą. Vienas mokinys atlieka teisėjo vaidmenį ir po visų mokinių pasisakymų , išsako savo nuomonę (sužadinamas kritinis mąstymas), o vėliau susiejami mokinių atsakymai su nauja pamokos tema – pasiaukojimu.

I veikla. Pateiktyje rodomas sužalotas katinas su užrašu. ,, Jiems buvo linksma“. Kalba pirmas mokinys, kuris teigia, kad pasiaukojimas nebereikalingas (5) min.

II veikla. Pateiktyje rodomos susikibę seno ir jauno žmogaus  rankos ir užrašas ,, Tėvų ir vaikų pasiaukojimas“. Kalba antras mokinys, kuris pasisako ,, už“ pasiaukojimą.( 5  min.)

Bendrosios kompetencijos

 Asmeninė. Analizuoja, išskiria

svarbius, asmenybę formuojančius veiksnius.

Socialinė. Analizuoja priežastis, kliūtis,

trukdančias veiksmingai padėti. Paaiškina, kaip asmens sprendimai ir elgesys gali paveikti visos bendruomenės gerovę, numato sprendimų pasekmes.

Komunikavimo. Jaučia atsakomybę už savo poelgių tikrumą ir tikslumą. Tikslingai pasirenka pasiaukojimo šaltinius, atsirenka reikalingą informaciją, kritiškai ją vertina.  Interpretuoja faktus ir nuomones, apibendrina, daro išvadas.

Pažinimo. Domisi moksliniais pasiaukojimo įrodymais, nusiteikia gilintis, spręsti problemas ir atrasti naujų žinių. Nusako gamtinius, socialinius,

ekonominius ir kultūrinius reiškinius, supranta sudėtingus ryšius, dėsnius. Palygina sprendimų alternatyvas, formuluoja įrodymais grįstus

paaiškinimus ir kritiniu mąstymu paremtus argumentus.

Vaizdo medžiaga: Pateiktis. Pasiaukojimo prasmė.

Priemonės mokiniams: IKT − kompiuteris, projektorius,

Padalomoji medžiaga – Metodas

,, Spausdinimo mašinėlės raidės“ – ant vienkartinių lėkštelių po raidę surašytas žodis ,, PASIAUKOJIMAS“. Pamokos pradžioje mokiniai gauna po raidę ir sustoja į vieną eilę, sudarydami pamokos pavadinimą.

Medžiaginis maišelis su  skirtingais saldainiais.

Mokiniai pateikia abiems kalbėjusiems mokiniams po klausimą.

(Integracija su muzika.)

Mokytojas papasakoja italų legendą apie pasiaukojimą.

Kokiomis savybėmis pasižymėjo jaunėlis sūnus? Ar pasiaukojimo reikia mokytis? Kodėl muzikos garsų gama gimusi iš pasiaukojimo? Ar menas irgi priklauso pasiaukojimui?

III veikla .Apibendrinamos svarbiausios pasiaukojimo formos ir padaromos išvados kartu su mokiniais apie pasiaukojimo tikslus ir poveikį žmonių likimams.

Praktinis pamokos įtvirtinimas.

Taikomas ,, IŠPARDAVIMO“ metodas. Mokiniai iš krepšelio traukia sudėtingą pasiaukojimo pavadinimą : Gaisras, skendimas, donorystė, svetimo vaiko užauginimas, santuokos išsaugojimas, invalidumas, įgimta negalia, bedarbystė ir t.t.  Mokiniai  turi pasakyti kokią vertybę iš gautos raidės paaukos konkrečioje situacijoje. Jei ištraukia labai nepakeliamą problemą, gali pripažinti, kad dar nepasirengę tokiam pasiaukojimui. Tokiu atveju gali klausti kitų mokinių, kurie sutiktų su juo apsikeisti arba pasiimti jo problemą.

Pagal pasirinkimus pateikiami kriterijai, taikytini kiekvienam ,,už“ ar ,, prieš“ argumentui.

Apibendrinama, kaip vertinamas profesinis pasiaukojimas.

 

1PRIEDAS

Informacija apie pasiaukojimą

2 PRIEDAS

Tekstas apie pasiaukojimą.

 

3 PRIEDAS

Vertybių atranką

4 PRIEDAS

Įsivertinimas

Skaidrė Nr. 34

REFLEKSIJA 5−10 min.

Mokytojas pasiūlo apmąstyti šią etikos pamoką pagal „ Vertybių atranką“ ( priedas Nr.3)

Trys svarbiausi dalykai, ko išmokau apie pasiaukojimą. Iš pasirinktų vertybių sudaryti po sakinį apie pasiaukojimo prasmę.

Trys patarimai, kaip išmokti padėti Kitam ir pačiam tapti laisva, kritiškai ir kūrybiškai mąstančia asmenybe, gebančia žengti tą pirmą žingsnį į gėrį. Iš turimų pirmų  raidžių mokiniai sudeda sakinį apie pasiaukojimą.

Pamokos pabaigoje mokiniai išsako savo

Nuomonę apie pasiaukojimą ir pasako ar pasikeitė jų požiūris į šią vertybę.

VERTINIMAS, NAMŲ DARBAI

Mokiniams pasiūloma taikyti įgytas žinias, atliekant gerą darbą. Į kaimynų pašto dėžutes įdėti po sveikinimą su Motinos ar Tėvo diena.

Padėti sergančiam senam kaimynui.

 

ĮSIVERTINIMAS

Mokytoja iš dovanų maišelio liepia mokiniams pasiimti po saldainį. Kiekvienas mokinys ištraukia skirtingą saldainį. Pakviečiami  2  mokiniai , kurie ištraukė po ledinuką ir 2 mokiniai, kurie ištraukė po didelį ,,Snikers“ šokoladą. Mokiniams, kurie ištraukė po šokoladą, pasiūloma pasikeisti ,,Snikers“    su draugu į ledinuką.

Tai praktiškas refleksijos metodas: ar lengva atiduoti vertingesnį saldumyną draugui ir pačiam gauti niekutį.

Mokiniui, kuris pirmasis atiduoda šokoladą, mokytojas padovanoja naują šokoladą už nesavanaudiškumą ir tikrą pasiaukojimą.

1 PRIEDAS

ASMUO, DARYDAMAS GERA, TAMPA ASMENYBE – ŽMOGUMI – AUKŠČIAUSIA VERTYBE

PASIAUKOJIMAS – tai žmogaus gebėjimas nesavanaudiškai paaukoti, pasiaukoti, padėti, atiduoti ar duoti ,,kažką“  vardan kito ar kitų gerovės.

Kas yra tas KAŽKAS?

Empatija – gebėjimas įsijausti į kito žmogaus išgyvenimus.

Altruizmas  – nesavanaudiškas pasiaukojimas dėl kitų gerovės.

Saviauka

Atsidavimas. Jis būna:

1.DVASINIS

Malda, užuojauta, atjauta, empatjia, atlaidumas, dovanojimas

2.MORALINIS

Palaikymas, bendravimas, nuoširdumas, supratingumas, pagarba, užtarimas, priėmimas, atlaidumas

  1. MATERIALINIS
  2. PILIETINIS

2 PRIEDAS

Legenda apie pasiaukojimą

Gyveno karalius vardu DO, RE – senasis karalius turėjo du sūnus . Jis nutarė sostą palikti tam iš dvynių sūnų, kuris parodys tikrą pasiaukojimą – pirmasis jį pažadins saulei patekėjus. Vienas užmigo, o kitas atbėgęs pas tėvą sušuko:

– DO,RE MIO , FA SOLE!

Tėvas pažiūrėjęs pro langą atsakė:

– SI!

Italų pasakos vertimas:

-Do, karaliau mano, kyla saulė!

-Taip !

Taip pasaulyje atsirado muzikos garsų gama ir pareigingas, pasiaukojantis sūnus paveldėjo tėvo karalystę.

3 PRIEDAS

Ką privalome paaukoti savyje?

Kodėl?

Privalome paaukoti savo savanaudiškumą ir egoizmą tam, kad mylėtume  kitus.

Kai kas nors prašo mūsų pagalbos arba mūsų laiko, o mes norime daryti ką nors kita, turime padaryti auką jiems.

Mokėkime, daugiau aukotis dėl kitų.

Mokiniai turi rankose po raidę ir iš tos raidės pasirenka vieną vertybę. Visi perskaito savo pasirinktą vertybę ir sudaro bendrą sakinį apie pasiaukojimą iš tos raidės.

 Išsirink sau tinkamą vertybę

P – PAREIGA * PRIEDERMĖ * PASITIKĖJIMAS

A – ATSAKOMYBĖ * ATJAUTA * ALTRUIZMAS

S – SUPRATINGUMAS * SĄŽINĖ* SĄMONINGUMAS

I – IŠMINTIS * IŠTIKIMYBĖ * IŠTVERMĖ

A – ATVIRUMAS * AUKA * AMŽINYBĖ

U – UŽSISPYRIMAS * UNIKALUMAS * UŽUOJAUTA

K – KANTRYBĖ * KUKLUMAS * KANČIOS SUVOKIMAS

O – ORUMAS * OPTIMIZMAS * ?

J- JAUTRUMAS – JAUSMINGUMAS – JAUDULYS

I – IŠDIDUMAS * IŠMONĖ * IŠRADINGUMAS

M – MANDAGUMAS * MEILĖ * MALONUMAS

A – ATKAKLUMAS * AMBICIJOS * AGAPE

S – SAIKAS * SAVITVARDA * STIMULAS

 

4 PRIEDAS

 Skaidrė Nr.34

Mane palietė pamokoje šie Jausmai

Išsirinkite dilemą iš dešinės skaidrės pusės ir vertybę iš kairės. Ar žengei žingsnį į priekį savo pasiaukojimo kelyje?