Pabėgėliai- pasaulio problema.

Dalykas: Gamtos mokslai
Trukmė: Pamokos trukmė: 45 min.
Tikslai:

Metodai: Minčių lietus, savarankiškas darbas su vadovėliu, darbas porose su atlaso žemėlapiais ir pratybomis, žaidimas ,,referendumas“ forumo debatai.

Tikslas: Susipažinti su viena iš globalinių problemų- pabėgėliais.
Uždaviniai:
•    perskaičius  tekstą, remiantis turima žiniasklaidos informacija įvardinti pagrindines pabėgėlių judėjimo priežastis ir problemas juos priimančioms šalims,
•    dirbant porose žemėlapyje pažymėti pabėgėlių judėjimo kryptis,
•    išklausius debatus, pareikšti nuomonę pabėgėlių priėmimo į ES klausimu.

Kompetencija: dalykinė, mokymosi mokytis, komunikavimo, pažinimo,  metodų, socialinė pilietinė.

Pasiruošimas:
  • Mokytoja paruošia testą kartojimui.
  • Remdamasi televizijoje pateikiama informacija mokytoja paruošia vaizdinę medžiagą apie pabėgėlius.
Aprašymas:

1.    Pamokos temos,  uždavinių skelbimas (1 min.).
2.    Kartojimas ,,Pasaulio gyventojų migracijos“ (5 min.).
3.    Mokytojo aiškinimas (5 min.).
4.    Savarankiškas darbas su vadovėliu (7 min.).
5a.  Dvi grupės po 3 mokinius (pirmiausia siūloma savanoriams) ruošiasi 3 min. kalbai debatuose tema ,, Visus pabėgėlius į ES reikėtų įsileisti“. Grupė pati išrenka, kuris iš jų kalbės (10min.).
5b. Likusi klasės dalis  dirba porose su  pratybomis (10 min.).
6.    Forumo debatai (10 min.).
7.    Organizuojamas ,, referendumas „ debatų tema . Balsavimas atviras. Referendumui vadovauja ir jį apibendrina  mokytoja. (3 min.).

Vertinimas:

Vertinimas:
•    Pranešėjai vertinami pažymiu.
•    Aktyviai dalyvavę mokiniai –kaupiamuoju vertinimu.

Refleksija
Nebaigti sakiniai:
•    Man patiko…
•    Aš sužinojau…
•    Aš išmokau…