Funkcijos. Tiesinė funkcija. Kvadratinė funkcija. Funkcija y = k/x

Dalykas: Gamtos mokslai
Trukmė: 45 min
Tikslai:

Metodai: durstinys,  bendradarbiavimo, grįžtamoji informacija, kryžminė diskusija.

Pamokos uždavinys : pagal mokinių sukauptą patirtį apie funkcijas , bendradarbiaujant ir diskutuojant mokiniai pakartos funkcijų apibrėžimo srities ir reikšmių radimą, tiesinę, kvadratinę ir atvirkščio proporcingumo funkcijas, pasiruoš kontroliniam darbui.

 Ugdymosi kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, iniciatyvumo, asmeninė, kultūrinė.

Pasiruošimas:
Mokytojo Mokinių
1.  Paruošti  penkias kartojimo medžiagos dalis (užduotis)  ( kiekvienai daliai po 6 kopijas).

PRIEDAS NR 1

2. Paruošti  „medžio“ žemėlapio šablonus  PRIEDAS NR.2

Atsinešti spalvotų pieštukų arba rašiklių

( markerių), sausų klijų

Aprašymas:
                                  Etapai/ veiklos aprašymas Pastabos
Trumpas įvadinis pokalbis

1.Mokytojas paskelbia pamokos temą ir uždavinį.

 

2.Pristato  „Durstinio“  metodą.

 

 
„Durstinys“

·         Mokiniai susėda grupėmis po 5 ( iš viso 6 grupės).

·         Kiekvienam grupės nariui yra padalinama po skirtingą kartojimo medžiagos užduotis  (PRIEDAS NR.2).

·         Grupių nariai susipažįsta su nurodyta užduotimi ir ją atlieka per nurodytą laiką.

·         Mokytojas skaito vieną iš penkių užduočių ir grupės nariai sėdasi į naują grupelę, kuri susiformuoja iš mokinių, kurie gavo tą pačią užduotį. Grupelės nariai kartu nagrinėją , diskutuoja, aiškinasi tą užduotį,  papildo vienas kitą savo žiniomis ( kiekvienas papildo savo užduočių lapą).

·         Mokytojai davus ženklą, mokiniai grįžta  pradines savo grupes ir iš eilės supažindina vieni kitus su savo turima medžiaga ir pildo „medžio“ žemėlapį.

·         Kiekviena grupė išrenka narį, kuris  pristato grupės „medžio“ žemėlapį visai klasei.

·         Tokiu būdu kartu   mokiniai susisteminą visą išmoktą medžiagą, ją pakartoja.

Grupėse mokinių gali būti ir po 4 ( priklausomai nuo mokinių skaičiaus klasėje)

 

Mokytojas- moderatorius ir konsultantas.

 

 

 

 

Apibendrinimas

Mokytojas apibendrina mokinių atliktą darbą,  pasiūlo pasidaryti „medžio“ žemėlapio kopiją.

Vertinimas:

Kiekviena grupė įsivertina savo atliktą užduotį, įvertina kiekvieno savo nario indėlį į bendrą darbą. Visą tai parašo popieriaus lape ir prisega prie savo sukurto žemėlapio.

Priedai:

PRIEDAS NR.1  

Eil.

Nr.

Kartojimo medžiagos dalys  (užduotys)
1. Ką vadiname funkcija? Ką vadiname funkcijos grafiku, apibrėžimo sritimi, reikšmių sritimi?

Kaip rasti iš grafiko funkcijos didėjimo , mažėjimo intervalus? Kaip nustatyti, ar duoti taškai priklauso funkcijos grafikui? Kaip rasti funkcijos reikšmę, kai žinoma argumento reikšmė? Kaip rasti funkcijos nulius.

 

2. Tiesinė funkcija: formulė, grafikas, krypties koeficiantas (ką parodo, kaip apskaičiuoti). Kaip atrodo tiesės ir kokiomis savybėmis jos  pasižymi,  kai k = 0, kai b = 0?  Tiesių tarpusavio padėtis.

 

3. Kvadratinė funkcija: formulė, grafikas, savybės. Parabolės brėžimo planas. Parabolės transformacijos, transformacijų ypatybės.
4. Funkcija y = k/x ( atvirkščio proporcingumo funkcija): grafikas, savybės.

Grafinio lygčių sprendimo  planas.

5. 1. Nustatykite funkcijos apibrėžimo sritį: a) f(x) =

d) .

2. Raskite funkcijų nulius: a)  y = 0,3x +19;  b) y = x2 -19x +34; c) y = 2x2 +18.

3. Grafiškai išspręskite lygtį :  x2 – 2x = .

PRIEDAS NR.2

„ Medžio“ žemėlapis

mat3