Europos Parlamentas

Dalykas: Socialiniai mokslai
Santrauka: Mokiniai sužinos apie Europos Parlamentą imituodami jo veiklą.
Trukmė: Trukmė 2x45 minutės (2 pamokos)
Tikslai:
  • Mokiniai sužinos pagrindines Europos Parlamento veiklos ypatybes. Šios pamokos metu mokiniai turi apginti savo atstovaujamos šalies poziciją. Mokiniai asmeniškai susipažįsta su šalies atstovo vaidmeniu.
  • Mokiniai lavina viešo kalbėjimo ir argumentavimo įgūdžius.
Pasiruošimas:

Mokytojas paruošia pristatymą apie Europos Parlamentą.
Mokytojas supažindina (jeigu reikia) su argumento kūrimo metodika.
Mokytojas paruošia imituojamo posėdžio temą.

Aprašymas:

1 dalis: Mokytojas pateikia Europos Parlamento veiklos apžvalgą. Mokytojas pristato imituojamo posėdžio temą (pvz., kokios pozicijos turėtų laikytis Europos Sąjunga dėl sankcijų prieš Rusiją?).

2 dalis: Mokiniams yra nurodoma šalis, kuriai jie atstovauja. Mokiniai suskirstomi į grupes po 2 ar 3 mokinius, po to skiriama 15 minučių pasiruošimui parengti argumentus atsižvelgiant į konkrečios šalies poziciją. Imituojamo posėdžio metu laikomasi ne politinių partijų nuostatų, bet šalies atstovų nuostatų.

3 dalis: Mokytojas vadovauja (kaip Europos Parlamento prezidentas) viešiems debatams nurodyta tema. Po to vyksta 5 minučių mitingas neformalioje aplinkoje, kurio metu mokiniai gali pasistengti patraukti kitus mokinius į savo pusę.

4 dalis: Po mitingo vyksta 10 minučių vieši debatai. Po jų skelbiamos privalomos vykdyti sąlygos (Europos Parlamento sprendimas), kurias šalys gali aptarti grupėse. Po to, balsavimo būdu kiekvienos grupės sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma.

5 dalis: Balsuojama dėl bendros rezoliucijos.

Vertinimas:

Mokytojas aptaria Europos Parlamento imitavimo žaidimą ir pažymi skirtumus tarp tikro ir imituoto parlamento.