Astronomija prieš astrologiją

Dalykas: Gamtos mokslai
Tikslai:

Metodai.                                      Debatai, kryžminė apklausa, pokalbis.

Tikslas.                                          Išsiaiškinti ar astrologija – mokslas.

Ugdomosios kompetencijos    

MOKYMOSI MOKYTIS + ĮNICIATYVUMO KŪRIBINGUMO +
KOMUNIKAVIMO + ASMENINĖ +
PAŽINIMO + KULTŪRINĖ +
SOCIALINĖ PILIETINĖ +    
Pasiruošimas:

Mokytojo apie 1 val. mokinių iki 3h. Laikas skirtas informacijai rinkti iš įvairių šaltinių, argumentų paruošimui, kabineto paruošimui debatams ir sutvarkymui po jų.

Aprašymas:

Įvadas, kalba mokytojas supažindindamas su tema. 5 min

Debatai. Mokiniai pasidaliję į 6 grupes(3 ar4 grupėje), po tris teigiančiųjų ir neigiančiųjų  grupes. Eilės tvarka  po3- 4 min kalba teigiantieji apie astrologiją kaip mokslą ir neigiantieji tai neigia lygindami su astronomija, po jų tokia pačia tvarka pasisako teiginius papildančios ir apibendrinančios grupės neigiantieji. Kalbėtojams debatuojant, likę mokiniai užsirašinėja klausymus ir ruošiasi kryžminei apklausai. 24 min.

Kryžminė apklausa, debatuotojai atsako į jiems pateiktus klausymus. 6-12 min.

Teisėjo (mokytojo arba paskirto teisėjo ar jų grupės) vertinimo žodis. 5 min

Vertinimas:

Refleksija. Požiūrio, apie energijos gamybą, kaita, išvados ateičiai, nuostatos išeinant iš pamokos, siūlymai vertinti daugiausiai radusius argumentų abiejose pusėse. 5 min.

Vertinimas. Vertinami pažymiu daugiausiai argumentų radę ir geriausiai argumentavę mokinių ir mokytojo pasiūlyti mokiniai.  Likę adebatuotojai ir aktyvūs kryžminės apklausos dalyviai vertinami kaupiamuoju balu. Kriterinis formuojamasis vertinimas.